Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym

 1. Wypłaty transferowe pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi
 2. Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym
 3. Zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat

Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym

Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych administruje Funduszem Gwarancyjnym oraz zarządza jego środkami.
Przedmiotem działalności Funduszu Gwarancyjnego jest gromadzenie środków wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez powszechne towarzystwo obowiązków w ramach zarządzania funduszem i jego reprezentacji, o ile szkoda nie wystąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego.
Środki Funduszu Gwarancyjnego składają się z zasobu podstawowego i zasobu rezerwowego. Zasób podstawowy tworzony jest z wpłat dokonywanych przez powszechne towarzystwa emerytalne. Zasób rezerwowy tworzony jest z przychodów z lokowania środków Funduszu, odsetek za zwłokę w przypadku wniesienia wpłaty do Funduszu po terminie.

Fundusz Gwarancyjny funkcjonuje w oparciu o:

 

 •  ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) oraz
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 141).

Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego
Wysokość wpłat wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne wynosi dla każdego towarzystwa 0,3% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo, według stanu na ostatni dzień wyceny w poprzednim kwartale kalendarzowym.
Wpłaty dokonywane są w formie pieniężnej. Powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą wpłaty na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony w Narodowym Banku Polskim. Ich wysokość ustalana jest kwartalnie. W przypadku dokonania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego, powszechne towarzystwa dokonują wpłat uzupełniających, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środków Funduszu.
Wpłaty wniesione do Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku powszechnego towarzystwa emerytalnego.

Lokowanie środków Funduszu Gwarancyjnego
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych oraz gwarantowanych lub poręczanych przez: Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa, rządy lub banki centralne państw UE lub państw, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Krajowy Depozyt może dokonywać transferu środków Funduszu Gwarancyjnego na rachunki bankowe, w tym także na rachunki lokat terminowych, prowadzone w bankach krajowych, które posiadają fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 100 milionów euro.
Rozporządzenie określa także limity udziału lokowanych środków w poszczególnych klasach instrumentów i w poszczególnych bankach.

Wypłaty z Funduszu Gwarancyjnego
Wypłata ze środków Funduszu Gwarancyjnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członków otwartych funduszy emerytalnych:
 1.  Na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez powszechne towarzystwo obowiązków w ramach zarządzania funduszem i jego reprezentacji, o ile szkoda nie nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego, w zakresie, w jakim za szkody te powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Wypłata w takim przypadku następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu:
  •  ustalającego istnienie i wysokość odszkodowania należnego członkowi otwartego funduszu ze środków Funduszu Gwarancyjnego albo
  •  nakazującego Krajowemu Depozytowi wypłatę odszkodowania na rzecz członka otwartego funduszu ze środków Funduszu Gwarancyjnego.
   Wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia w Krajowym Depozycie odpisu ww orzeczenia.
 2.  Na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez powszechne towarzystwo obowiązków w ramach zarządzania funduszem i jego reprezentacji, za które odpowiedzialność ponosi powszechne towarzystwo w zakresie, w jakim szkody te nie mogą być pokryte z masy upadłości tego towarzystwa. Wypłata w tym przypadku następuje na podstawie dokumentów złożonych przez członka otwartego funduszu w Krajowym Depozycie. Wykaz dokumentów wskazany jest w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego.
  Także w tym przypadku wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia w Krajowym Depozycie odpowiednich dokumentów przez członków.

Regulacje nie określają górnej granicy wypłat dokonywanych z Funduszu Gwarancyjnego na rzecz poszkodowanych członków otwartych funduszy emerytalnych.
Na wypłaty w pierwszej kolejności przeznaczane są środki tworzące zasób podstawowy. Jeśli środki zasobu podstawowego okażą się niewystarczające, wypłaty w zakresie przekraczającym wartość zasobu podstawowego, dokonywane są ze środków tworzących zasób rezerwowy. Jeżeli wysokość wypłat z Funduszu Gwarancyjnego przekracza wysokość środków zgromadzonych w Funduszu, wypłaty w części przekraczającej środki zgromadzone w Funduszu pokrywane są z wpłat uzupełniających, wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia towarzystwa przez Krajowy Depozyt.

 Podmiot udostępniający informację KDPW S.A.
Informację wytworzył/-a Anna Miernicka-Szulc
Informację wprowadził/-a Paweł Wiśniewski
Data wytworzenia informacji 2014-10-13
Data udostępnienia informacji 2014-10-13
Data ostatniej aktualizacji 2014-10-13
Ostatnia aktualizacja:29-01-2015 Do góry