Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rejestr Zobowiązań Emitentów

Krajowy Depozyt świadczy usługę prowadzenia Rejestru Zobowiązań Emitentów (RZE) na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku – Dz.U. 2018 poz. 2243.
Zaprojektowane rozwiązania wynikają z poniższych przepisów:
 • Art. 7b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (wprowadzony przepisem art. 9 ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym) – gromadzenie danych o emitowanych papierach wartościowych o wysokości zobowiązań emitentów z tytułu papierów wartościowych oraz o stopniu ich realizacji, a także udostępnianie informacji do publicznej wiadomości – w zakresie obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych emitowanych od 1 lipca 2019 r.,
 • Art. 44 ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym – gromadzenie danych o emitowanych papierach wartościowych, o wysokości zobowiązań emitentów z tytułu papierów wartościowych oraz o stopniu ich realizacji, a także udostępnianie informacji do publicznej wiadomości – w zakresie obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem.

Usługa obejmuje:
1. Gromadzenie informacji o obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych. W zakresie papierów wartościowych:

 • emitowanych od 1 lipca 2019 r., rejestrowanych w Krajowym Depozycie, informacje pochodzą z systemów KDPW odpowiedzialnych za obsługę rejestracji emisji oraz za obsługę wypłat świadczeń z papierów wartościowych:
   • RE – Rejestracja Emisji – aplikacja służąca do przekazywania przez Agentów emisji wniosków o rejestrację papierów wartościowych w KDPW,
   • WS – Wypłata Świadczeń – aplikacja służąca do zgłaszania zdarzeń o świadczeniach wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW,
   • kdpw_stream – system depozytowo rozrachunkowy KDPW.
 • emitowanych od 1 lipca 2019 r., rejestrowanych w centralnych depozytach innych niż Krajowy Depozyt, informacje przekazywane są przez emitentów za pomocą udostępnionej przez KDPW dedykowanej aplikacji internetowej – Zobowiązania Emitentów (ZE).
 • wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie, informacje pochodzą z systemów KDPW odpowiedzialnych za obsługę rejestracji emisji oraz za obsługę wypłat świadczeń z papierów wartościowych, przy czym w przypadku papierów niepublicznych, których wypłata świadczeń nie była realizowana za pośrednictwem KDPW, informacje te są uzupełniane przez emitentów (lub agentów płatniczych wskazanych przez emitenta), za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW dedykowanej aplikacji internetowej Wypłata Świadczeń (WS).
 • wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem, posiadających formę dokumentową, informacje będą przekazywane (raportowane) przez emitentów, za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW dedykowanej aplikacji internetowej – ZE – od 1 stycznia 2020r.
 • wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem, niezarejestrowanych w Krajowym Depozycie i nieposiadających formę dokumentową, informacje będą przekazywane (raportowane) przez podmioty prowadzące ewidencję papierów wartościowych, za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW dedykowanej aplikacji internetowej – ZE – od 1 stycznia 2020r.

2. Udostępniane informacji do publicznej wiadomości:

 • Informacje dotyczące nieumorzonych instrumentów finansowych w zakresie wielkości zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez emitentów tych zobowiązań udostępniane są przez KDPW za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego, w otwartym kanale w trybie 24/7 (aplikacja RZE).
 • Informacje w serwisie RZE aktualizowane są minimum raz dziennie.
 • Integracja zagregowanych i szczegółowych informacji o wyemitowanych papierach wartościowych poszczególnych emitentów oraz o wywiązywaniu się z wypłat świadczeń będzie się odbywała na podstawie danych zebranych bezpośrednio w ramach raportowania za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania emitentów (ZE) oraz na podstawie danych będących w posiadaniu KDPW z tytułu rejestracji oraz obsługi świadczeń z papierów wartościowych.
 • Informacje pochodzące z różnych źródeł są połączone na bazie kodu LEI emitenta.
 • Za pośrednictwem formularzy aplikacji RZE dane publikowane są w podziale na 3 podstawowe obszary:
  • stan zobowiązań z tytułu papierów wartościowych zagregowanego na poziomie emitenta,
  • stan zobowiązań w podziale na poszczególne emisje papierów wartościowych,
  • stan realizacji świadczeń:
   • kalendarium zdarzeń wypłat świadczeń z danej emisji,
   • stan realizacji wymaganych wypłat świadczeń na poziomie pojedynczych zdarzeń oraz zagregowany na poziomie poszczególnych emisji danego emitenta.

 Podmiot udostępniający informację KDPW S.A.
Informację wytworzył/-a Anna Miernicka-Szulc
Informację wprowadził/-a Justyna Dorocińska
Data wytworzenia informacji 2019-07-01
Data udostępnienia informacji 2019-07-01
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-31
Ostatnia aktualizacja:31-07-2019 Do góry