Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla zagranicznych emitentów papierów wartościowych

Wprowadzenie akcji na rynek zorganizowany przez zagranicznego emitenta.

Uchwała o przeprowadzeniu oferty publicznej w Polsce i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku zorganizowanym w Polsce

W celu przeprowadzenia oferty publicznej i/lub wprowadzenia akcje do obrotu na rynku zorganizowanym, właściwy organ emitenta podejmuje stosowne uchwały. Ponadto, emitent nie będący spółką publiczną w Polsce, tj. emitent, którego akcje nie są zarejestrowane w KDPW, musi podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu emitenta do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji.

Szczegóły Zawarcie umowy o rejestrację akcji w KDPW wymaga stosownego upoważnienia zawartego w uchwale organu stanowiącego emitenta, a w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną - w uchwale walnego zgromadzenia. W przypadku spółek zagranicznych, za uprawniony do udzielenia takiego upoważnienia uważa się organ, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie siedziby emitenta jest uprawniony do udzielenia takiego upoważnienia. Stosowna uchwała upoważniająca winna:
- wskazywać jakich akcji dotyczy (seria, rodzaj, liczba),
- wskazywać rynek na który mają zostać wprowadzone akcje oraz podmiot prowadzący rynek,
- zawierać postanowienie, iż akcje w niej wskazane mają zostać zarejestrowane w KDPW. 

W przypadku gdy akcje, które mają być wprowadzane na rynek polski, są lub będą zarejestrowane w innym zagranicznym centralnym depozycie papierów wartościowych, KDPW będzie pełni funkcję tzw. depozytu wtórnego. Wówczas należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dalszej części prezentacji.

Jeżeli nie ma przymusu rejestracji tych akcji w depozycie właściwym dla siedziby emitenta oraz akcje nie mają być przedmiotem dualIistingu (tj. notowania na rynku macierzystym i w Polsce), wówczas akcje tej spółki mogą zostać zarejestrowane bezpośrednio w KDPW, który będzie pełnił wówczas funkcję tzw. depozytu macierzystego.

KDPW nawiązał bezpośrednie połączenia operacyjne z szeregiem zagranicznych izb depozytowo-rozliczeniowych, dzięki którym KDPW obsługuje obrót zagranicznymi papierami wartościowymi na rynku zorganizowanym w Polsce: 

  • Clearstream Banking SA Luxemburg (ICSD)
  • Euroclear Bank SA/NV (ICSD)
  • Nasdaq CSD
  • Centralny Depozitar AD (bułgarski CSD, za pośrednictwem Unicredit Bulbank AD)
  • KDD (słoweński CSD, link bezpośredni działający przez operatora konta),
  • Keler Rt. (węgierski CSD)
  • OeKB AG (austriacki CSD)


KDPW obecnie rejestruje akcje emitentów z siedzibą w Austrii, Australii, Luxemburgu, USA, UK, Czechach, Słowenii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Włoszech oraz na Słowacji, Litwie, Węgrzech i Cyprze.

Jeżeli istnieje przymus rejestracji akcji w centralnym depozycie kraju siedziby emitenta lub też akcje mają być przedmiotem dual-listingu, wówczas akcje będą rejestrowane w KDPW jako depozycie wtórnym. Emitent winien skontaktować się z KDPW aby ustalić, czy KDPW zawarł umowę dotyczącą połączenia operacyjnego z depozytem kraju siedziby emitenta. Jeżeli tak to możliwe będzie rozpoczęcie prac zmierzających do zarejestrowania akcji w KDPW.
 
Jeżeli KDPW nie zawarł jeszcze umowy o połączenie operacyjne z instytucją depozytową kraju emitenta, wówczas prosimy o kontakt.

Dalej