Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla zagranicznych emitentów papierów wartościowych

Wprowadzenie akcji na rynek zorganizowany przez zagranicznego emitenta.

Sporządzenie prospektu emisyjnego


Co do zasady, w celu przeprowadzenia oferty publicznej lub dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym należy sporządzić prospekt emisyjny. Nie jest on wymagany przy wprowadzaniu akcji do alternatywnego systemu obrotu (za wyjątkiem orty publicznej takich akcji).
Prospekt emisyjny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich nr 809/2004 obowiązującym od 1 lipca 2005 r.

Informacje, jakie powinien zawierać prospekt emisyjny

W prospekcie emisyjnym emitent opisuje m .in. typy i rodzaje akcji będących przedmiotem oferty publicznej i/lub wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Powinien on zawierać min.: określenie formy akcji (materialne lub zdematerializowane, w tym drugim przypadku - wskazanie podmiotu rejestrującego oraz kodów ISIN), opis wszelkich praw, włącznie z ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw, zasady opodatkowania dochodów z akcji (witholding taxes) oraz capital gains, treść uchwały upoważniającej zarząd emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy o rejestrację akcji w KDPW oraz uchwały dotyczącej oferty publicznej.

Sposób zatwierdzania prospektu emitenta z siedzibą w państwie UE
- właściwy dla tego kraju organ nadzoru (organ macierzysty); 
- lub organ nadzoru znajdujący się w innym państwie należącym do UE, jeżeli organ macierzysty przekaże temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie prospektu z uwag na wystąpienie szczególnych okoliczności, wskazanych we właściwych przepisach.

W obydwu tych przypadkach emitent może skorzystać z procedury „paszportowania” prospektu, która umożliwia oferowanie w Polsce akcji i/lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ważnego prospektu, zatwierdzonego przez zagraniczny organ nadzoru z kraju UE, pod warunkiem notyfikowania tego prospektu Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku zatwierdzenia prospektu przez KNF, któremu organ macierzysty przekazał do rozpatrzenia wniosek o zatwierdzenie prospektu, emitent składa do Krajowego Depozytu decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu.

Sposób zatwierdzania prospektu emitenta z siedzibą w państwie nie należącym do UE
W przypadku spółek mających siedzibę w państwie nie należącym do UE, emitent według swojego wyboru, przy uwzględnieniu przyjętych w tym zakresie przepisów, składa prospekt emisyjny wraz z wnioskiem i innymi koniecznymi dokumentami do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), bądź też organu nadzoru w innym państwie należącym do UE. W tym drugim przypadku, oferowanie w Polsce akcji lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym odbywałoby się na podstawie prospektu notyfikowanego Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalej