Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Tabela opłat - archiwum

 Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
1. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 28/665/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zmiany uchylają ulgi i zwolnienia od opłat znajdujące zastosowanie wobec Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, a także wobec uczestników niepobierających opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany w Tabeli Opłat, które w szczególności związane są z objęciem nią obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.
2. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 41/678/17 z dnia 26 września 2017 r.
zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich oraz emitentów. W szczególności polegają one na:
 • podwyższeniu stawki opłaty za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności,
 • zmianie wysokości stawek opłat rozrachunkowych, 
 • zniesieniu opłaty za przesłanie komunikatu jednostkowego,
 • zniesieniu niektórych opłat za dodatkowe usługi, pobieranych od uczestników bezpośrednich,
 • zniesieniu opłaty rocznej pobieranej za uczestnictwo emitenta, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu rejestracji papierów wartościowych, 
 • zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi niektórych operacji na rzecz emitentów, 
 • wprowadzeniu nowej opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji lub wycofanie obligacji z depozytu.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.
zakres zmian
Tabela opłat - wersja obowiązująca od 3.10.2016 do 23.04.2017

Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 października 2016 r.
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 12/621/16 z dnia 9 maja 2016 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej opłaty obciążającej emitentów krajowych wypłacających świadczenia w walutach obcych, która będzie naliczana w przypadku, gdy Krajowy Depozyt będzie pobierał podatek dochodowy od tych świadczeń w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku. Nowa opłata będzie równoważyć wyższe koszty obsługi wypłaty takich świadczeń, wynikające przede wszystkim z konieczności przewalutowania kwoty pobranego podatku na złote. W związku z wprowadzeniem tej opłaty zakres papierów wartościowych wyłączonych z możliwości zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, zostanie ograniczony do papierów skarbowych i papierów emitowanych przez NBP, z których świadczenia są lub mogą być wypłacane w walucie obcej.

Tabela Opłat  - od 1 stycznia 2016 r. do 2 października 2016 r.
Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
Tabela Opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.:
 • obniżona została stawka opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta (z 6 000 zł do 4 000 zł).
 • zmiany w zakresie opłat rocznych  dla emitentów papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 26/563/14 z dnia 4 listopada 2014 r., zmienioną uchwalą
  Nr 2/571/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Zmiany te w szczęgólności wprwadzają ujednoliconą stawkę opłaty rocznej za uczestnictwo emitenla, pobieraną bez względu na rodzaj papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie, oraz obejmują tą opłatą emitentów, których papiery wartościowe rejestrowane są na zasadach określonych w § 40 ust.6 Regulaminu KDPW, tj. emitentów papierów wartościowych, dla których KDPW S.A. nie pełni funkcji depozytu macierzystego.

Tabela Opłat  - od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
Tabela Opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat

Ostatnia aktualizacja:02-01-2018 Do góry