Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

UE1 Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
E1 Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1A Informacja o zmianie danych dotyczących Emitenta,
E1B Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent) oraz umowy o rejestrację,
E1C Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1D Oświadczenie emitenta dotyczące ustanowienia/odwołania agenta,
E4 Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku
E4a Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku - upoważnienie
E4b Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku – pełnomocnictwo
E5 Upoważnienie dotyczące rejestracji uproszczonej
E6 Pełnomocnictwo dotyczące rejestracji uproszczonej
E8 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),
E8A Wniosek o zarejestrowanie akcji (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),
E8B Wniosek o zarejestrowanie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),
E9 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (bezwarunkowe),
E9A Wniosek o zarejestrowanie akcji (bezwarunkowe),
E9B Wniosek o zarejestrowanie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego (bezwarunkowe),
E10 List księgowy akcji,
E10A Aneks do Listu księgowego akcji – zmiana oznaczenia zarejestrowanych serii akcji
E11 List księgowy dla praw do akcji (PDA),
E12 List księgowy praw wynikających z zapisów na papiery wartościowe nowej emisji - dot. rejestracji PNE
E12A Aneks do Listu księgowego PNE – dookreślenie liczby rejestrowanych PNE
E13 List księgowy dłużnych papierów wartościowych – dot. rejestracji obligacji / listów zastawnych / bankowych papierów wartościowych,
E13A Aneks do Listu księgowego/Dokument aktualizujący – dot. zmian w zakresie zarejestrowanych w systemie KDPW papierów dłużnych
E14 List księgowy certyfikatów inwestycyjnych
E14A Aneks do Listu księgowego certyfikatów inwestycyjnych
E15 List księgowy warrantów subskrypcyjnych,
E15A List księgowy akcji - realizacja uprawnień w ramach kapitału warunkowego,
E16 Wniosek o zarejestrowanie jednostkowych praw poboru (JPP),
E17 List księgowy jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E17A Aneks do listu księgowego jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E18 Informacja o liczbie akcji przypadających do objęcia w wyniku zapisów dodatkowych
E19 Oświadczenie o dojściu emisji do skutku
E20 Oświadczenie o dokonaniu przez KRS wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
E21 Wniosek o dokonanie wymiany papierów wartościowych (podział),
E22 List księgowy podziału papierów wartościowych,
E23 Wniosek o dokonanie scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§ 203-209 SzZD),
E24A List księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD)
E24A1 Aneks do listu księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD),
E24C List księgowy wymiany akcji (scalenie §§ 196-202 SzZD),
E24D List księgowy umorzenia akcji (składany przy umorzeniu przymusowym akcji zgodnie z §202 SzZD),
E38 Aneks do Listu księgowego (podwyższenie/obniżenie wartości nominalnej),
E39 Wniosek o dokonanie asymilacji,
E39A Wniosek o dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji,
E40 List księgowy asymilacji papierów wartościowych,
E41 List ksiegowy asymilacji papierów wartosciowych (asymilacja częściowa)
E42 Wniosek o dokonanie konwersji,
E42A List księgowy konwersji,
E42B List księgowy konwersji (dotyczy wszystkich akcji oznaczonych danym kodem),
E43 Wniosek o dokonanie konwersji wraz z asymilacją,
E43A Aneks do listu księgowego konwersji wraz z asymilacją,
E43B Aneks do listu księgowego konwersji wraz z asymilacją (dotyczy wszystkich akcji oznaczonych danym kodem),
E44 Wniosek o umorzenie akcji/obligacji,
E45 Aneks do Listu ksiegowego (umorzenie akcji/obligacji),
E49 List księgowy akcji (składany przy zamianie akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych) w przypadku łączenia się spółek publicznych,
E50 Wniosek o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w KDPW oraz o wycofanie akcji z depozytu,
E51 Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu (składany w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego),
E51A Wniosek o wystawienie oświadczenia w związku z dokonanym wykupem obligacji,
E54A Wniosek o umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją FIZ,
E55 Oświadczenie dot. formy akcji,
UE32 Spis nabywców,
E56 LIST KSIĘGOWY AKCJI - dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),
E57 Oświadczenie Notyfikacja prospektu (PL, EN),
E58 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem macierzystym (PL, EN),
E59 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem wtórnym (PL, EN),
E60 LIST KSIĘGOWY OBLIGACJI/CERTYFIKATÓW - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),
E61 Aneks do listu księgowego akcji (rejestracja akcji pod kod istniejący) - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej,
E62 Oświadczenie dotyczące nieruchomości rolnych,
E63 Oświadczenie dotyczące obowiązku sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego,
E100 Wniosek o zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych,
E101 List księgowy akcji,
E102 Aneks do listu księgowego akcji,
E103 Wniosek o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych,
E104 List księgowy warrantów subskrypcyjnych,
E105 Aneks do listu księgowego warrantów subskrypcyjnych,
* dokumenty, które powinny być załączone do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo albo o rozszerzenie uczestnictwa, a także sam wniosek w tej sprawie, powinny zostać sporządzone w języku polskim, wersje angielskie niektórych dokumentów załączamy jedynie w celach poglądowych
Ostatnia aktualizacja:04-06-2021 Do góry