Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

UE1 Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
E1 Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1A Informacja dot. zmiany adresu,
E1B Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent) oraz umowy o rejestrację,
E1C Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1D Oświadczenie emitenta dotyczące ustanowienia/odwołania agenta,
E2 Oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW S.A.,
E4 Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych w trybie określonym w § 40 ust. 5 Regulaminu KDPW
E4a Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych w trybie określonym w § 40 ust. 5 Regulaminu KDPW - upoważnienie
E4b Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych w trybie określonym w § 40 ust. 5 Regulaminu KDPW - pełnomocnictwo
E5 Upoważnienie dotyczące rejestracji uproszczonej
E6 Pełnomocnictwo dotyczące rejestracji uproszczonej
E7 Karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika wobec KDPW S.A.,
E8 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych,
E9 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych zgodnie z art. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
E10 List księgowy akcji,
E11 Aneks do Listu ksiegowego akcji - rejestracja akcji pod kod istniejacy (PL, EN),
E11A Aneks do listu księgowego akcji składany w przypadku zmiany oznaczenia dotychczasowych serii akcji,
E12 Aneks do Listu księgowego akcji (w przypadku rej. akcji nowej emisji pod kod akcji istniejących - rejestracja uproszczona),
E13 List księgowy dla praw do akcji PDA (rejestracja PDA po PNE),
E14 List ksiegowy dla praw do akcji (PDA),
E15 Aneks do Listu ksiegowego akcji (rejestracja akcji po PDA),
E15A Aneks do listu księgowego akcji (składany w przypadku rejestracji akcji po PNE/PDA wraz z innymi akcjami, pod kodem akcji istniejących),
E16 List ksiegowy obligacji / listów zastawnych,
E17 List księgowy obligacji / listów zastawnych (rejestracja instrukcjami zgodnie z §11 SzZD),
E17A Aneks do listu księgowego obligacji / listów zastawnych,
E18 Aneks do Listu księgowego / Dokument aktualizujący w zakresie zarejestrowanych w KDPW papierów dłużnych,
E19 List ksiegowy obligacji (rolowanie),
E20 List ksiegowy certyfikatów inwestycyjnych,
E21 Aneks do listu ksiegowego certyfikatów inwestycyjnych,
E22 List księgowy praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE),
E22A Aneks do listu księgowego praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE),
E23 Aneks do listu księgowego akcji emitowanych w celu realizacji uprawnień obligatariuszy (zgodnie z ustalonym parytetem zamiany)
E24 List ksiegowy akcji emitowanych w celu realizacji uprawnień obligatariuszy – zamiana na podstawie instrukcji,
E25 Aneks do listu ksiegowego akcji emitowanych w celu realizacji uprawnien obligatariuszy,
E26 Wniosek o rejestrację jednostkowych praw poboru (JPP)
E27 List ksiegowy jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E29 Informacja o liczbie akcji przypadających do objęcia w wyniku zapisów dodatkowych
E30 Wniosek o dokonanie wymiany akcji,
E31 List księgowy wymiany papierów wartościowych (skladany przy podziale),
E32A Wniosek o dokonanie scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§195-201 SzZD),
E33 List księgowy operacji zebrania akcji w odcinki zbiorowe (scalanie akcji),
E34 List księgowy wymiany papierów wartościowych (skladany po zarejestrowaniu w sądzie scalenia akcji),
E35 List księgowy umorzenia akcji, (składany przy umorzeniu przymusowym)
E36 List księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§195-201 SzZD),
E37 Aneks do listu księgowego scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§195-201 SZD),
E38 Aneks do Listu księgowego (podwyższenie/obniżenie wartości nominalnej),
E39 Wniosek o dokonanie asymilacji,
E40 List księgowy asymilacji papierów wartościowych,
E41 List ksiegowy asymilacji papierów wartosciowych (asymilacja częściowa)
E42 Wniosek o dokonanie konwersji,
E42A List księgowy konwersji,
E42B List księgowy konwersji (dotyczy wszystkich akcji oznaczonych danym kodem),
E43 Wniosek o dokonanie konwersji wraz z asymilacją,
E43A Aneks do listu księgowego konwersji wraz z asymilacją,
E43B Aneks do listu księgowego konwersji wraz z asymilacją (dotyczy wszystkich akcji oznaczonych danym kodem),
E44 Wniosek o umorzenie akcji/obligacji,
E45 Aneks do Listu ksiegowego (umorzenie akcji/obligacji),
E46 Oświadczenie o dojściu emisji do skutku,
E46A Oświadczenie o dokonaniu przez KRS wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji,
E47 Wniosek o wydzielenie i oznaczenie odrębnym kodem papierów wartościowych,
E48 List ksiegowy wydzielenia części akcji (rejestracja pod odrębnym kodem),
E49 List księgowy akcji (składany przy zamianie akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych) w przypadku łączenia się spółek publicznych,
E50 Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu (składany w przypadku wydania decyzji KNF o zniesieniu dematerializacji akcji),
E50A Wniosek o wycofanie zagranicznych akcji z depozytu (składany w przypadku wydania decyzji KNF o zniesieniu dematerializacji akcji),
E51 Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu (składany w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego),
E51A Wniosek o wystawienie oświadczenia w związku z dokonanym wykupem obligacji,
E52 Informacja o wypłacie dywidendy,
E53 Informacja o kwocie odsetek,
E54 Informacja o wykupie certyfikatów,
E54A Wniosek o umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją FIZ,
E55 Oświadczenie dot. formy akcji,
UE32 Spis nabywców,
E56 LIST KSIĘGOWY AKCJI - dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),
E57 Oświadczenie Notyfikacja prospektu (PL, EN),
E58 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem macierzystym (PL, EN),
E59 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem wtórnym (PL, EN),
E60 LIST KSIĘGOWY OBLIGACJI/CERTYFIKATÓW - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),
E61 Aneks do listu księgowego akcji (rejestracja akcji pod kod istniejący) - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej,
E62 Oświadczenie dotyczące nieruchomości rolnych
* dokumenty, które powinny być załączone do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo albo o rozszerzenie uczestnictwa, a także sam wniosek w tej sprawie, powinny zostać sporządzone w języku polskim, wersje angielskie niektórych dokumentów załączamy jedynie w celach poglądowych
Ostatnia aktualizacja:28-06-2019 Do góry