Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Informator dla polskich emitentów papierów wartościowych

Realizacja prawa poboru akcji oferowanych w ramach oferty publicznej

I.     Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału jednak nie później niż w terminie D-7 Emitent przesyła następujące dokumenty:
  • wniosek o rejestrację jednostkowych praw poboru wzór E26
  • List księgowy jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw wynikających ze złożonych zapisów (PNE)wzór E27, 
  • uchwałę WZ spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

Jeżeli do dnia złożenia w Krajowym Depozycie wymaganych dokumentów nie są znane wszystkie warunki realizacji prawa poboru, np. cena emisyjna czy terminy składania zapisów, to po ich ustaleniu emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać je Krajowemu Depozytowi składając w tym celu Aneks do listu księgowego JPP i PNE.

Jeżeli część akcji Emitenta dających prawo poboru nie jest zarejestrowana w Krajowym Depozycie są możliwe dwa sposoby obsługi:
  1. W Krajowym Depozycie są rejestrowane JPP z wszystkich akcji Emitenta, jednakże Emitent zobowiązany jest wskazać w Liście księgowym jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw wynikających ze złożonych zapisów (PNE), na kontach których uczestników mają być zarejestrowane JPP wynikające z akcji niezarejestrowanych w KDPW.
  2. W Krajowym Depozycie są rejestrowane tylko JPP z akcji zarejestrowanych w KDPW, co oznacza, że zapisy podstawowe są również obsługiwane poza systemem KDPW. Emitent po zakończeniu zapisów przesyła Aneks do listu księgowego JPP i PNE wskazując konto uczestnika, na którym mają być zarejestrowane PNE wynikające z zapisów podstawowych złożonych w ramach wykonania prawa poboru poza KDPW. Zapisy dodatkowe, składane przez akcjonariuszy, których akcje nie są zarejestrowane w KDPW muszą zostać wprowadzone do systemu Krajowego Depozytu jako obsługującego przydział akcji przypadających na zapisy dodatkowe. Oznacza to, że niezbędne jest pośrednictwo uczestnika KDPW, który przekaże odpowiednie informacje o zapisach dodatkowych do Krajowego Depozytu oraz dokona wpłaty na poczet akcji nowej emisji.


Start Wstecz Dalej