Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikacja z Akcjonariuszami - Archiwum

22 listopada 2021 r.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2021 R.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KDPW S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 22 listopada 2021 r.

2 czerwca 2021 r.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KDPW S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 2 czerwca 2021 r.

9 czerwca 2021 r.
ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
Zarząd KDPW S.A. informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r., polegającej na uzupełnieniu tego porządku o punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Zmiana ta została dokonana na wniosek akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 w zw. z art. 32814 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym zmieniony porządek obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A.
Nadesłane przez Skarb Państwa projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej wraz z ich uzasadnieniami:
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

16.09.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - pierwsze wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 16.09.2020 r.

08.10.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - drugie wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki drugie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 08.10.2020 r.

02.11.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - trzecie wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki trzecie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 03.11.2020 r.

23.11.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - czwarte wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Nastąpiło to w trybie indywidualnych wezwań przesłanych pocztą kurierską w dniu 23.11.2020 r. do tych Akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na dotychczasowe wezwania w tej sprawie.

Dodatkowa informacja
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., zaś po tym dniu dokumenty te zachowają przez okres 5 lat moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe. Zgodnie z uchwałą nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., akcje Spółki mają podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Spółkę. Zarejestrowanie akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza w depozycie papierów wartościowych będzie mogło nastąpić po złożeniu w Spółce dokumentów tych akcji oraz pisemnej dyspozycji Akcjonariusza wskazującej numer oraz podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym powinny zostać zapisane akcje przysługujące Akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji można składać w lokalu siedziby Spółki, w Warszawie przy ul Książęcej 4, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Ostatnia aktualizacja:02-03-2022 Do góry