Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Strategia

Wyciąg ze Strategii Grupy Kkpitałowej KDPW na lata 2017-2021
Grupa kapitałowa KDPW (GK KDPW) tworzona jest przez spółki KDPW S.A. oraz KDPW_CCP S.A. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne, takie jak: rozliczenia transakcji dla rynku zorganizowanego, zarządzanie systemem zabezpieczania płynności rozliczeń, rozrachunek transakcji oraz prowadzenie depozytu papierów wartościowych, jak również usługi dodane, pozostające w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy. Usługi podstawowe oraz dodane tworzą kompleksową ofertę dla polskich, jak i zagranicznych uczestników rynku finansowego działających w Polsce. Do usług dodanych należą: rozliczanie derywatów OTC, rejestrowanie raportowanych transakcji na wszystkich klasach instrumentów pochodnych w Repozytorium Transakcji - KDPW_TR, nadawanie kodów LEI oraz obsługa transakcji repo.

Strategia rozwoju GK KDPW na lata 2017-2021 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. w grudniu 2016 r.

Misja GK KDPW
Oferowanie, w sposób efektywny, niezawodny i zapewniający bezpieczeństwo obrotu na rynku finansowym, usług w zakresie:
 • infrastruktury depozytowo-rozrachunkowej, 
 • prowadzenia rozliczeń,
 • raportowania transakcji,

    oraz

 • innych usług z obszarów biznesowych pozostających w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy, w tym tworzenie rozwiązań wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego.

Wizja GK KDPW
Tworzenie organizacji:
 • budującej, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, zintegrowany portfel usług post-transakcyjnych oraz usług dodanych, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego, 
 • działającej na rzecz stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku,
 • reagującej na potrzeby rynku i wyzwania konkurencji i stanowiącej instytucję infrastruktury post-transakcyjnej pierwszego wyboru dla podmiotów polskich działających na rynku krajowym i zagranicznym oraz podmiotów zagranicznych aktywnych na rynku polskim.

Cele strategiczne GK KDPW na lata 2017-2021


CEL 1: Utrzymanie i budowa pozycji GK KDPW jako dostawcy pierwszego wyboru usług post-transakcyjnych dla polskiego rynku finansowego, wobec wyzwań rynkowych wynikających z regulacji UE

poprzez:
 • zapewnienie konkurencyjnej obsługi organizatorów rynku, uczestników, emitentów i inwestorów wobec zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych, w zakresie usług podstawowych, tj.: 
  • rejestracji oraz prowadzenia centralnego systemu ewidencji p.w. i systemu rozrachunku (KDPW),
  • rozliczeń transakcji z rynków zorganizowanych, reprezentujących różne klasy aktywów (KDPW_CCP),
 • uzyskanie odpowiednich autoryzacji zgodności świadczenia usług z regulacjami UE,
 • utrzymanie pozycji instytucji pierwszego wyboru dla polskich:
  • platform obrotu w zakresie rozliczeń i rozrachunku notowanych na nich instrumentów finansowych, 
  • emitentów (KDPW jako depozyt macierzysty),
  • uczestników systemu rozliczeniowego w zakresie rozliczeń transakcji z rynków zorganizowanych,
  • uczestników systemu rozrachunkowego dla p.w. zdeponowanych w KDPW jako depozycie emitenta.

CEL 2: Dywersyfikacja przychodów ze świadczenia usług dodatkowych GK KDPW, wynikających z szans biznesowych i regulacyjnych oraz z potrzeb uczestników polskiego rynku finansowego i organizatorów obrotu
poprzez:
 • zbudowanie kompleksowej oferty usług dodatkowych GK KDPW, komplementarnych do usług podstawowych, dostosowanej do zmieniających się potrzeb uczestników zarówno na rynku zorganizowanym, jak i OTC, oraz do potrzeb emitentów i organizatorów obrotu,
 • uzyskanie wymaganych autoryzacji dla świadczenia usług dodatkowych GK KDPW, w tym ewentualne dostosowania kapitałowe,
 • usuwanie barier rozwoju usług dla rynków finansowych w Polsce, we współpracy z uczestnikami i podmiotami związanymi z danym rynkiem.

 


Cel 3: Wzmocnienie znaczenia GK KDPW w zakresie oferowania usług transgranicznych dla zagranicznych podmiotów działających na rynku polskim oraz polskich podmiotów działających na rynkach zagranicznych
poprzez:
 • usuwanie ograniczeń związanych z dostępem klientów zagranicznych do rozliczeń i rozrachunku w Polsce oraz inwestorów polskich do rozliczeń i rozrachunku p.w. na rynkach zagranicznych za pośrednictwem GK KDPW,
 • wdrażanie uznanych międzynarodowych rozwiązań technologicznych oraz harmonizację rozwiązań, służących efektywnej wymianie transgranicznej,
 • wykorzystanie szans biznesowo-regulacyjnych do poszukiwania możliwości współpracy GK KDPW z zagranicznymi podmiotami infrastrukturalnymi,
 • reprezentowanie przez spółki GK KDPW interesów polskiego rynku kapitałowego przy kształtowaniu opinii i stanowisk wobec projektów regulacji i standardów międzynarodowych w ramach prac ponadnarodowych organizacji branżowych CSD i izb rozliczeniowych oraz grup i forów roboczych.

CEL 4: Zwiększenie efektywności działania GK KDPW wobec wyzwań rynkowych i technologicznych, przy zachowaniu infrastrukturalnego charakteru instytucji

poprzez:
 • zwiększenie efektywności technologicznej w zakresie: 
  • preferowania wystandaryzowanych rozwiązań operacyjno-technologicznych, zgodnych z międzynarodową praktyką rynkową,
  • rozwoju systemów IT GK KDPW,
  • oferowania nowych sposobów dostępu uczestników do systemów informatycznych GK KDPW,
  • doskonalenia zarządzania eksploatacją i zmianą w systemach IT GK KDPW,
  • doskonalenia procesów zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w oparciu o najnowsze standardy i praktyki rynkowe,
 • kształtowanie polityki opłat w GK KDPW z uwzględnieniem:
  • nisko-marżowości oferowanych usług,
  • skali rynku, zmiany trendów w otoczeniu konkurencyjnym oraz wymogów regulacyjnych, 
 • racjonalne gospodarowanie zasobami, w oparciu o:
  • posiadane oraz rozwijane kompetencje w ramach budowania kapitału ludzkiego,
  • prowadzenie polityki w obszarze badań i rozwoju zgodnie z zapotrzebowaniem i celami organizacji.

 

Cele strategiczne będą realizowane między innymi poprzez następujące działania:

 • Wdrożenie rozwiązań raportowania transakcji do ARM zgodnie z wymogami MIFID/MIFIR;
 • Dostosowanie repozytorium transakcji do rozporządzenia SFTR;
 • Poszukiwanie przez KDPW_CCP możliwości świadczenia usług CCP na innych rynkach, w tym zagranicznych. Ewentualne uczestnictwo w integracji usług rozliczeniowych w Regionie;
 • Wdrożenie mechanizmów optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem dla derywatów OTC;
 • Rozszerzenie usług KDPW_CCP dedykowanych klientom uczestników rozliczających (client clearing);
 • Współpraca z platformami obrotu ukierunkowana na rozpoczęcie rozliczania i gwarantowania transakcji na rynku obligacji i transakcji repo zawieranych na rynku OTC;
 • Rozwój usług związanych z obsługą w KDPW rachunków zbiorczych dla podmiotów zagranicznych;
 • Współpraca z CSD ze strefy euro posiadającymi połączenia operacyjne do KDPW, w celu uzyskania przez te połączenia statusu „ECB eligible”;
 • Weryfikacja stanowiska w sprawie decyzji o wejściu KDPW na platformę TARGET2-Securities;
 • Uproszczenia w zakresie dostępu uczestników do systemów informatycznych GK KDPW;
 • Poszukiwanie obszarów biznesowego zastosowania nowych technologii (DLT).

 

  Ostatnia aktualizacja:23-03-2017 Do góry