Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Polityka Informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA W KDPW S.A.

I Cel polityki informacyjnej
Celem niniejszej Polityki jest określenie standardów efektywnego przekazywania informacji, mechanizmów prowadzenia komunikacji z udziałowcami i uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a także organizacjami reprezentującymi tych uczestników, jak również innymi uczestnikami rynku finansowego oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu transparentności w odniesieniu do działalności i funkcjonowania KDPW poprzez upublicznianie informacji i dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (EMIR), a także aktami delegowanymi (RTS).
II Zasady ogólne
1. KDPW prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komunikacji zapewniających szybkość i bezpieczeństwo.
2. W ramach realizacji celu niniejszej polityki, KDPW upublicznia informacje dotyczące organizacji Spółki oraz świadczonych usług.
3. KDPW upublicznia na stronie internetowej informacje i dokumenty wymagane zgodnie z CSDR oraz RTS, a w szczególności:
1) informacje dotyczące cen oferowanych usług, w tym również informacje na temat rabatów i obniżek, prezentowane w sposób umożliwiający ich porównanie z cenami innych usługodawców,
2) informacje zawierające opis najważniejszych skutków prawnych związanych z oferowanym poziomem segregacji, w tym odnośnie właściwego prawa dotyczącego niewypłacalności,
3) informacje na temat wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej oraz strategii jej osiągnięcia i wdrażania.
4. KDPW upublicznia na stronie internetowej informacje i dokumenty wymagane zgodnie z EMIR i RTS, a w szczególności:
1) informacje dotyczące cen oferowanych usług, w tym również informacje na temat rabatów i obniżek
2) wymagany zakres danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie
3) wzory dokumentów oraz instrukcje obsługi
4) dane zagregowane o kontraktach pochodnych przechowywanych w Repozytorium Transakcji.
5. KDPW dokłada wszelkich starań, aby zapewniona została, najwyższa jakość merytoryczna informacji, ich przekazu, oraz sposobu prezentacji.
6. Publikowane przez KDPW informacje nie obejmują danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
III Adresaci polityki informacyjnej
Adresatami niniejszej Polityki są w szczególności:
1) akcjonariusze KDPW,
2) uczestnicy - podmioty będące uczestnikami lub członkami prowadzonego przez KDPW systemu depozytowego, systemu rekompensat lub repozytorium transakcji, a także powszechne towarzystwa emerytalne lub otwarte fundusze emerytalne,
3) organizacje reprezentujące uczestników,
4) organy nadzoru,
5) inni uczestnicy rynku finansowego i osoby zainteresowane działalnością KDPW.
IV Tryb i terminy upubliczniania dokumentów i informacji oraz udzielania odpowiedzi akcjonariuszom i uczestnikom
1. Informowanie uczestników o treści regulaminów wydawanych przez KDPW oraz ich zmianach, a także o treści innych, wydanych na podstawie regulaminów regulacji dotyczących praw i obowiązków uczestników następuje zgodnie z zasadami określonymi w tych regulacjach. Regulacje te są publikowane na stronie internetowej KDPW.
2. Przekazywanie informacji akcjonariuszom odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wszyscy akcjonariusze KDPW mają zapewniony taki sam zakres i warunki dostępu do informacji.
3. Udzielanie odpowiedzi przez KDPW na pytania uczestników dotyczące działalności KDPW odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ograniczających dostęp do określonego rodzaju informacji.
V Narzędzia komunikacji
1. KDPW prowadzi komunikację wykorzystując narzędzia dostosowane do potrzeb i oczekiwań określonych grup odbiorców informacji. Narzędzia te obejmują w szczególności:
1) pisma,
2) komunikaty,
3) spotkania z uczestnikami,
4) materiały informacyjne, w tym: prezentacje, broszury informacyjne i filmy,
5) publiczne wystąpienia i stanowiska Zarządu,
6) prezentacje i wystąpienia podczas krajowych i zagranicznych konferencji branżowych,
7) stronę internetową (http://www.kdpw.pl.),
8) udostępnione na stronie internetowej formularze kontaktowe i adresy mailowe pracowników przeznaczone dla poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów.
2. Informacje i dokumenty, w tym wymagane zgodnie z rozporządzeniem CSDR, KDPW upublicznia na stronie internetowej, w dedykowanych zakładkach tematycznych.
3. Informacje i dokumenty wymagane zgodnie z EMIR, KDPW udostępnia w szczególności w serwisie dedykowanym Repozytorium Transakcji.
4. Treść dokumentów i informacji zamieszczanych w serwisie internetowym KDPW jest przygotowywana oraz upubliczniana z należytą starannością, a w przypadku ich zmian, niezwłocznie aktualizowana.
5. Angielskojęzyczna wersja danego dokumentu lub informacji zamieszczonej w serwisie internetowym, zostaje opublikowana w tym serwisie, w najkrótszym możliwym terminie od momentu opublikowania tego samego dokumentu lub tej samej informacji w języku polskim.
VI Ustanowienie polityki i jej publikacja
1. Politykę przyjmuje Zarząd KDPW.
2. Polityka podlega okresowej weryfikacji pod kątem jej adekwatności i zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, innymi regulacjami mającymi zastosowanie do KDPW oraz wewnętrznymi aktami prawnymi.
3. Polityka podlega publikacji na stronie internetowej KDPW.

Ostatnia aktualizacja:17-10-2018 Do góry