Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin Archiwum do 2020


Zmiany, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2020 r.
wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 52/869/20 oraz nr 54/871/20 podjętymi w dniu 26 czerwca 2020 r.
Wprowadzane zmiany są związane przede wszystkim z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także z przepisami art. 68i-68n ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Odzwierciedlają one obowiązki, które ww. przepisy nakładają na Krajowy Depozyt oraz na uczestników bezpośrednich w związku ze zdarzeniami korporacyjnymi przeprowadzanymi w spółkach giełdowych, a także w związku z przyznaniem takim spółkom prawa do otrzymywania informacji umożliwiających identyfikację ich akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.
Inne wprowadzane zmiany przewidują w szczególności:
1/ wydłużenie terminów odnoszących się do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych podlegających obligatoryjnej dematerializacji, a także do składania przez ich emitentów wymaganych w związku z tym dokumentów,
2/ rozszerzenie zakresu stosowania funkcjonalności rozrachunku transakcji w częściach, w tym poprzez umożliwienie wyrażania zgody na przeprowadzenie rozrachunku transakcji w częściach przez podmiot dokonujący rozliczeń transakcji (CCP) w odniesieniu do transakcji rozliczanych i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez taki podmiot.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 03.09.2020 r. do 08.11.2020 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 września 2020 r.
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 53/870/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zmiany polegają na wprowadzeniu do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych opłat z tytułu obsługi żądań emitentów będących spółkami publicznymi, dotyczących udostępnienia im informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.05.2020 r. do 02.09.2020 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 maja 2020 r.
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 14/831/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
Wprowadzane zmiany są związane z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), która znosi z dniem 1 stycznia 2021 r. dokumentową formę akcji i nakłada na emitentów obowiązek rejestrowania ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 03.03.2020 r. do 30.04.2020 r.


Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)

Informacja o zmianach 

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 30.09.2019 r. do 2.03.2020 r.

 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 30 września 2019 r.
 • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 15/783/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Zmiany powyższe dotyczą następujących obszarów funkcjonalnych:
  1/ oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie z standardami ISO 15022/20022,
  2/ standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę ISO 20022.
 • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 9/777/19 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr 36/804/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
  Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.07.2019 r. do 29.09.2019 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.*
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 8/776/19 z dnia 4 marca 2019 r., zmienioną następnie uchwałą
nr 16/784/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr 19/787/19 z dnia 16 maja 2019 r.
Zmiany związane są z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Zmiany te określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
* z wyjątkiem zmiany polegającej na dodaniu w Regulaminie nowego § 26, która wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
REGULAMIN KDPW - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wchodzące z dniem 1 lipca 2019 r., wersja robocza w trybie rejestracji zmian

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 13.03.2019 r. do 30.06.2019 r.Zmiany, które weszły w życie z dniem 13 marca 2019 r.:
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 63/763/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zmiany dotyczą definicji typu uczestnictwa „reprezentant”. Mają one umożliwić wykonywanie działalności w tym typie uczestnictwa nie tylko w odniesieniu do transakcji zawieranych przez podmioty niebędące uczestnikami bezpośrednimi (jak to ma miejsce obecnie), ale także w odniesieniu do transakcji zawieranych przez innych uczestników bezpośrednich.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 1.01.2018 r. do 12.03.2019 r. Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
1. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 28/665/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zmiany uchylają ulgi i zwolnienia od opłat znajdujące zastosowanie wobec Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, a także wobec uczestników niepobierających opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany w Tabeli Opłat, które w szczególności związane są z objęciem nią obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.
2. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 41/678/17 z dnia 26 września 2017 r.
zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich oraz emitentów. W szczególności polegają one na:
 • podwyższeniu stawki opłaty za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności,
 • zmianie wysokości stawek opłat rozrachunkowych, 
 • zniesieniu opłaty za przesłanie komunikatu jednostkowego,
 • zniesieniu niektórych opłat za dodatkowe usługi, pobieranych od uczestników bezpośrednich,
 • zniesieniu opłaty rocznej pobieranej za uczestnictwo emitenta, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu rejestracji papierów wartościowych, 
 • zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi niektórych operacji na rzecz emitentów, 
 • wprowadzeniu nowej opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji lub wycofanie obligacji z depozytu.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 3/640/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
Wprowadzane zmiany określają zasady obsługi przez Krajowy Depozyt blokady papierów wartościowych dokonanej na koncie ewidencyjnym uczestnika prowadzonym w Krajowym Depozycie, w związku z ustanowieniem przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego zabezpieczenia finansowego na zablokowanych papierach wartościowych.
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 24 kwietnia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 21/630/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałami nr 1/638/17 z dnia 8 lutego 2017 r. oraz nr 4/641/17 z dnia 6 marca 2017 r.
zakres zmian
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 20 grudnia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r.

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 16/585/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Wprowadzone zmiany są związane z zaprzestaniem rejestrowania instrumentów pochodnych w systemie depozytowym oraz zaprzestaniem prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszelkich rozrachunków, których przedmiotem są instrumenty pochodne.  


Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 3 października 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 12/621/16 z dnia 9 maja 2016 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej opłaty obciążającej emitentów krajowych wypłacających świadczenia w walutach obcych, która będzie naliczana w przypadku, gdy Krajowy Depozyt będzie pobierał podatek dochodowy od tych świadczeń w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku. Nowa opłata będzie równoważyć wyższe koszty obsługi wypłaty takich świadczeń, wynikające przede wszystkim z konieczności przewalutowania kwoty pobranego podatku na złote. W związku z wprowadzeniem tej opłaty zakres papierów wartościowych wyłączonych z możliwości zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, zostanie ograniczony do papierów skarbowych i papierów emitowanych przez NBP, z których świadczenia są lub mogą być wypłacane w walucie obcej.

 
Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 1 października 2016 r.
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 11/620/16 z dnia 9 maja 2016 r.
Wprowadzane zmiany:  
 1. zastępują używane dotychczas w Regulaminie KDPW sformułowanie: „forma elektroniczna” sformułowaniem „postać elektroniczna”, co ma związek ze zmianami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącymi formy czynności prawnych, wprowadzonymi ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311),
 2. wprowadzają do Regulaminu KDPW zapisy wskazujące, że w razie ubiegania się o uczestnictwo związane posiadaniem prowadzonego w Krajowym Depozycie rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo powinien złożyć dokumenty lub oświadczenia pozwalające na realizację przez Krajowy Depozyt obowiązków wynikających z przepisów ustawy o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. uzupełniają regulacje dotyczące tzw. uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie, o zapisy dotyczące sposobu postępowania emitenta w przypadku, gdy zamierza on rejestrować w tym trybie papiery wartościowe przez okres wykraczający poza termin ważności złożonego w Krajowym Depozycie dokumentu informacyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych,
 4. zmieniają zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą w automatycznej pożyczce papierów wartościowych, na wypadek przekazania pożyczkodawcy przedmiotu zabezpieczenia w związku z niedokonaniem przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczonych papierów wartościowych we właściwym terminie,
 5. określają minimalną wartość rynkową papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie do OeKB CSD GmbH, które nie są notowane w systemach obrotu instrumentami finansowymi prowadzonych przez Wiener Börse AG, dla potrzeb naliczania opłat za prowadzenie depozytu takich papierów wartościowych.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.:

 1. zmiany w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 34/603/15 z dnia 13 października 2015 r.
  W szczególności obniżeniu uległy:
  • stawka opłaty za rozrachunek transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, których rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku wskazującego skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań i należności (z 8 zł do 7 zł),
  • stawka opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, jeżeli zlecenie rozrachunku zostało dostarczone po rozpoczęciu pierwszej sesji rozrachunkowej odbywającej się w dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić (z 25 zł do 12 zł),
  • stawka opłaty za rozrachunek związany ze zmianą statusu aktywów (z 6 zł do 1 zł),
  • stawka opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku post-transakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika (poprzez określenie maksymalnej wysokości tej opłaty na poziomie 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia),
  • stawka opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta (z 6 000 zł do 4 000 zł).
 2. zmiany w zakresie opłat rocznych  dla emitentów papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 26/563/14 z dnia 4 listopada 2014 r., zmienioną uchwalą
  Nr 2/571/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Zmiany te w szczęgólności wprwadzają ujednoliconą stawkę opłaty rocznej za uczestnictwo emitenla, pobieraną bez względu na rodzaj papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie, oraz obejmują tą opłatą emitentów, których papiery wartościowe rejestrowane są na zasadach określonych w § 40 ust.6 Regulaminu KDPW, tj. emitentów papierów wartościowych, dla których KDPW S.A. nie pełni funkcji depozytu macierzystego.
 3. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 21/590/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. Zmiany te dotyczą w szczególności zasad świadczenia usługi tri-party repo. Zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, papierami wartościowymi podlegającymi rozrachunkowi podczas transakcji zamknięcia repo będą musiały być takie same papiery, które podlegały rozrachunkowi podczas transakcji otwarcia repo oraz podczas bieżących rozrachunków w trakcie trwania umowy repo. Tym samym została wyeliminowana możliwości zwrotu innych papierów wartościowych wchodzących w skład koszyka papierów wartościowych, ustalonego przez strony rozrachunku do zabezpieczeń danej transakcji repo. Pozostałe zmiany mają na celu uszczegółowienie regulacji dotyczących skutków usunięcia określonych papierów wartościowych z listy papierów wartościowych, które mogą być wskazane w zleceniach rozrachunku uruchamiających usługę tri-party repo lub ze składu koszyka papierów wartościowych, który może zostać wskazany w takich zleceniach oraz doprecyzowanie niektórych przepisów Regulaminu.
 
Ostatnia aktualizacja:31-12-2020 Do góry