Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin KDPW - archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2021 r.
Z dniem 31 maja 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1/898/21 z dnia 5 lutego 2021 r., zmienioną następnie uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/895/21 z dnia 23 marca 2021 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariacie, składanych na podstawie art. 32813 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek. Zmiany te nakładają także na spółki rejestrujące walne zgromadzenie w aplikacji internetowej Krajowego Depozytu, obowiązek jednoczesnego przekazania Krajowemu Depozytowi informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami ISIN.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 19.04.2021 r. do 30.05.2021 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.

Z dniem 19 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 4-6 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., związane z częściowym dostosowaniem procesów dotyczących rozrachunku transakcji do wymogów wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.
Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.04.2021 r. do 18.04.2021 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 2/899/21 z dnia 5 lutego 2021 r.
Zmiany dotyczą opłaty pobieranej przez Krajowy Depozyt z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonywanej w oparciu o dokumenty elektroniczne dostarczane przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta.
 
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszły również w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 12 i 14 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczące uruchomienia usługi polegającej na obsłudze zdalnych głosowań przeprowadzanych w ramach organu nadzorczego lub organu zarządzającego krajowego emitenta akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych.
Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 16.03.2021 r. do 31.03.2021 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 16 marca 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.
Zmiany wchodzące w życie dniem 16 marca 2021 r. przede wszystkim dostosowują postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych ze zniesieniem dokumentowej formy akcji, uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Pozostałe zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych objęte ww. uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., tj. zmiany określone w § 1 pkt 4-6 oraz 12 i 14 tej uchwały, wejdą w życie w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w uchwale, która niezwłocznie po jej podjęciu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników KDPW.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.01.2021 r. do 15.03.2021 r.Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 72/889/20 oraz nr 73/890/20 podjętymi w dniu 17 listopada 2020 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą opłat określonych w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 09.11.2020 r. do 31.12.2020 r.


Archiwum do 2020 r.

Ostatnia aktualizacja:08-06-2021 Do góry