Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Szczegółowe Zasady Działania KDPW - archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2021 r.:
Uchwała Zarządu KDPW nr 664/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariacie, składanych na podstawie art. 32813 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek. Określają one także zasady postępowania w razie podjęcia przez BFG w ramach przymusowej restrukturyzacji emitenta, decyzji o przejęciu przez podmiot przejmujący praw udziałowych takiego emitenta.
Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 19.04.2021 r. do 30.05.2021 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.:
Uchwała Zarządu KDPW nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Zmiany polegają na:
 • określeniu na dzień 19 kwietnia 2021 r. terminu wejścia w życie zmian Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określonych w § 1 pkt 4-6 uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., tj. zmian związanych z częściowym dostosowaniem procesów dotyczących rozrachunku transakcji do wymogów wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku,
 • dostosowaniu treści postanowień Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w przepisach regulujących przymusowy wykup akcji spółek publicznych oraz wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych.
Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 1.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

  Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.:
  Uchwała Zarządu KDPW nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  W/w/ uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu określił termin wejścia w życie zmian Regulaminu Krajowego Depozytu określonych w § 1 pkt 12 i 14 uchwały Rady Nadzorczej Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczących uruchomienia usługi polegającej na obsłudze zdalnych głosowań przeprowadzanych w ramach organu nadzorczego lub organu zarządzającego krajowego emitenta akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, na dzień 1 kwietnia 2021 r.
  Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zakresie dotyczącym: 1/ uruchomienia ww. usługi,
  2/ dostosowania ich treści do zmian Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.);
  3/ dostosowania ich treści do zwiększającej się liczby dedykowanych aplikacji zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Depozytu, przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem w zakresie związanym z korzystaniem z poszczególnych usług świadczonych przez Krajowy Depozyt na rzecz emitentów oraz
  4/ odstąpienia od wymogu przesyłania Krajowemu Depozytowi przez emitenta obligacji lub innych papierów dłużnych, zamierzającego dokonać przedterminowej częściowej spłaty ich wartości nominalnej, dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego uprawnienia do dokonania takiej spłaty.
  Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 9.11.2020 r. do 31.03.2021 r.


  Zmiany, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2020 r.: Zmiany są związane przede wszystkim z przepisami implementującymi tzw. dyrektywę SRD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania), a także ze zmianami Regulaminu KDPW uchwalonymi uchwałami Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 52/869/20 oraz nr 54/871/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. opublikowanymi dniu dzisiejszym.
  Przewidują one:
  1/ wynikające z przepisów wdrażających dyrektywę SRD2 modyfikacje postanowień dotyczących usług związanych z organizacją walnych zgromadzeń w spółkach akcyjnych, a także nowe zapisy dotyczące ustalania przez Krajowy Depozyt tzw. terminu ex date w związku z obsługą zdarzeń korporacyjnych innych niż walne zgromadzenia,
  2/ zmiany związane z uruchomieniem usług związanych z identyfikacją akcjonariuszy spółek giełdowych (nowy Dział 10 w Tytule trzecim Szczegółowych Zasad Działania KDPW),
  3/ implementowanie zasady FIFO do rozrachunków prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
  Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 5.10.2020 r. do 8.11.2020 r.

  Zmiany, które weszły w życie z dniem 5 października 2020 r.
  Zmiany są związane z zaplanowanym na dzień 5 października br. objęciem transakcji zawieranych na prowadzonym przez BondSpot S.A. rynku Treasury BondSpot Poland, rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP S.A., z wyłączeniem jednak transakcji repo oraz transakcji sell/buy-back, które pozostaną poza tymi rozliczeniami. Rozrachunek tych ostatnich transakcji będzie dokonywany, jak dotychczas, na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez BondSpot S.A. oraz przez uczestników bezpośrednich będących stronami ich rozrachunku, jednakże z uwagi na przepis art. 5 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych („CSDR”), termin rozrachunku transakcji otwierającej w takich transakcjach powinien mieścić się w przedziale T+2.

  Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 29.06.2020 r. do 4.10.2020 r.


  Zmiany, które weszły w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. Zmiany powyższe mają na celu:
  1/ uwzględnienie zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzonych nowelizacją tej ustawy z dnia 16 października 2019 r. i związanych z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
  2/ uwzględnienie zmian Regulaminu KDPW, które zostały wprowadzone w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
  3/ uwzględnienie wprowadzonej w 2019 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy której obowiązki płatnika tego podatku związane z wypłatą przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów takiego funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zostały przeniesione z emitenta na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których zapisane są te certyfikaty, jeżeli podmioty te pośredniczą w takiej wypłacie,
  4/ doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych postanowień dotyczących obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz obsługi walnych zgromadzeń w spółkach publicznych,
  5/ uchylenie zapisów przewidujących wykorzystywanie numerów telefonów dla celów uwierzytelniania dostępu do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu służącej do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem.
  • Uchwała Zarządu KDPW nr 494/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  Zmiany powyższe są związane z zaplanowanym na 29 czerwca 2020 r. wdrożeniem przez Krajowy Depozyt obsługi obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu, a także obligatoryjnego, całościowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zmiany przewidują także rezygnację z zawieszania z powodu braku pokrycia rozrachunków transakcji warunkowych albo bezwarunkowych sprzedaży / zakupu papierów wartościowych, zawieranych przez NBP z bankami w ramach operacji otwartego rynku. W razie niemożności dokonania rozrachunku takiej transakcji we właściwym terminie, zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji będą wyrejestrowywane z systemu depozytowego, a po tym terminie Krajowy Depozyt nie będzie ponawiał próby przeprowadzenia jej rozrachunku, chyba że strony rozrachunku dostarczą nowe zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji. Ponadto niewielkim zmianom poddano postanowienia dotyczące obsługi certyfikatów strukturyzowanych (w szczególności uregulowano zasady postępowania w razie zgłoszenia przez osobę uprawnioną rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu ich umorzenia), a także regulacje dotyczące operacji przeniesienia papierów wartościowych nieprowadzącego do przeniesienia ich własności.

  Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 3.03.2020 r. do 28.06.2020 r.


  Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)
  Informacja o zmianach 

  Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 30.09.2019 r. do 2.03.2020 r.


  Archiwum zmian wprowadzonych przed 3 marca 2020 r.

  Ostatnia aktualizacja:01-06-2021 Do góry