Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Szczegółowe Zasady Działania KDPW - archiwum zmian

Szczegółowe Zasady Działania KDPW - archiwum zmian przed 3 marca 2020 r.  

Zmiany, które weszły w życie z dniem 7 lutego 2020 r.
 • Uchwała Zarządu KDPW nr 80/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe dotyczą dalszego odroczenia – do dnia 30 czerwca 2020 r. stosowania tych postanowień Szczegółowych Zasad Działania KDPW uchwalonych zmienianą uchwałą, które przewidują dodatkowe uwierzytelnianie dostępu do usług Krajowego Depozytu w ramach jednolitego sytemu dostępowego, za pomocą jednorazowych kodów weryfikacyjnych przesyłanych wiadomościami sms.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 października 2019 r.
 • Uchwała Zarządu KDPW nr 809/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe dotyczą dalszego odroczenia – do dnia 17 lutego 2020 r. - stosowania tych postanowień Szczegółowych Zasad Działania KDPW uchwalonych zmienianą uchwałą, które przewidują dodatkowe uwierzytelnianie dostępu do usług Krajowego Depozytu w ramach jednolitego sytemu dostępowego, za pomocą jednorazowych kodów weryfikacyjnych przesyłanych wiadomościami sms.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 30 września 2019 r.
 • Uchwała Zarządu KDPW nr 715/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zmiany powyższe dotyczą następujących obszarów funkcjonalnych:
  1/ oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie z standardami ISO 15022/20022,
  2/ standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę ISO 20022. Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej. w wersji obowiązującej od 1 lipca 2019 r. do 29 września 2019 r.
 • Uchwała Zarządu KDPW nr 745/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 1 lipca 2019 r. do 29 września 2019 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW nr 610/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Celem przedmiotowej uchwały jest dalsze odroczenie – do dnia 15 października 2019 r. – stosowania tych postanowień Szczegółowych Zasad Działania KDPW wprowadzonych uchwałą nr 294/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., które przewidują dodatkowe uwierzytelnianie dostępu do usług Krajowego Depozytu w zakresie rejestrowania papierów wartościowych za pośrednictwem agentów emisji, a także w zakresie obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz organizacji walnych zgromadzeń w spółkach publicznych, za pomocą jednorazowych kodów weryfikujących przesyłanych wiadomościami sms.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW nr 294/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniona uchwałą nr 315/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe są związane z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Zmiany te określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 19 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 listopada 2018 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 668/2018 z 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Zmiany obejmują:
 1. likwidację ograniczenia związanego z rejestrowaniem bonów skarbowych w systemie depozytowym (jako wtórnym depozycie), tj. usunięcie zapisu wskazującego, że taka rejestracja może następować wyłącznie w związku z ustanawianiem na bonach skarbowych zabezpieczeń na rzecz KDPW_CCP lub w związku z ich wnoszeniem tytułem wpłat do funduszy zabezpieczających rozliczenia transakcji,
 2. zmiany związane z postulatem zgłoszonym w ramach prac grupy roboczej S&R NMPG PL, dotyczącym wprowadzenia możliwości zmiany deklarowanego systemu rozrachunku (pomiędzy systemem RTGS a systemem wielosesyjnym) w przekazywanych do systemu depozytowego zleceniach rozrachunku,
 3. zmiany związane z postulatem zgłoszonym w ramach prac grupy roboczej S&R NMPG PL, dotyczącym wprowadzenia nowego, uproszczonego mechanizmu wzajemnego warunkowania zleceń rozrachunku (transakcji złożonych) wprowadzanych do systemu depozytowego,
 4. zmiany zapisów dotyczących zasilenia rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego – w szczególności chodzi tu o zmianę rozszerzającą możliwość wystawiania zbiorczego zestawienia papierów wartościowych przez sponsora emisji, która wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez uczestników,
 5. zmianę regulacji dotyczącej zasad określania wartości transakcji w zleceniach rozrachunku, których realizacja w systemie depozytowym ma polegać wyłącznie na przeniesieniu papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy prowadzony w Krajowym Depozycie albo na przeniesieniu papierów wartościowych z takiego rachunku – ma to na celu dostosowanie dotychczasowej regulacji do zmienionych przepisów wprowadzonych w Krajowym Depozycie zasad wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 6. zmianę mającą na celu umożliwienie przeprowadzania rozrachunku operacji wskazanych w § 2 poz.1 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW także na wieczornej sesji technicznej „W” - propozycja tej zmiany wynika z konieczności dokonywania odpowiednich zapisów w systemie depozytowym związanych z operacjami zmiany kodu ISIN na skutek zmiany depozytu macierzystego dla określonych papierów wartościowych. W takich przypadkach Krajowy Depozyt otrzymuje zwykle informacje o wykonaniu operacji w zagranicznym systemie depozytowym w trakcie dnia księgowego i powinien co do zasady dokonać odpowiedniego przerejestrowania stanów kont ewidencyjnych w tym samym dniu. Mając na uwadze to, że czynność taka ma charakter techniczny, odpowiednim momentem dokonania tego rodzaju operacji jest sesja techniczna, odbywająca się na zakończenie danego dnia księgowego.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r. do 18 listopada 2018 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.

Z dniem 6 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, przyjęte uchwałą Zarządu KDPW
nr 317/2018 .
Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowego par. 9a określającego charakter przetwarzania przez KDPW S.A. danych osobowych przekazywanych przez uczestników bezpośrednich, dotyczących ich klientów (zmiana ta ma na celu wskazanie sytuacji, w których Krajowy Depozyt przetwarza dane osobowe klientów uczestników bezpośrednich w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu rozporządzenia RODO) oraz zmianie w § 123a ust.3 polegającej na zastąpieniu wskazanego tam terminu D+1, który jest nieadekwatny w odniesieniu do nieskarbowych papierów dłużnych nominowanych w euro i wyemitowanych przed rokiem 2015, terminem W-2.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 19 kwietnia 2018 r. do 5 czerwca 2018 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2018 r.

Z dniem 19 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 210/2018 z 5 kwietnia 2018 r.
Zmiany dotyczą dostosowania postanowień dotyczących obsługi wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, do wprowadzonych z początkiem br. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które dochody takie poddały opodatkowaniu „u źródła”, nakładając jednakże obowiązki płatnika podatku CIT (z wyjątkiem podatników anonimowych) na emitenta, a nie na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze. Pozostałe zmiany polegają na doprecyzowaniu tego, że procedura quick refund nie jest uruchamiania w przypadku, gdy należny podatek dochodowy został naliczony i pobrany na zasadach właściwych dla podatników anonimowych, a Krajowy Depozyt nie wykonuje obowiązków płatnika tego podatku w odniesieniu do podatników ujawnionych przez posiadacza rachunku zbiorczego (z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku odsetek / dyskonta wypłacanych na rzecz podatników podatku CIT z dłużnych, nieskarbowych papierów wartościowych wyemitowanych przed 1 stycznia 2015 r.).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 20 listopada 2017 r. do 18 kwietnia 2018 r.


Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01, 14.04, 3.05, 15.06, 15.08, 1.11, 29.12 2017 r.
Uchwała nr 670/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zmieniona uchwałą nr 844/16 -
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 20 listopada 2017 r.
Uchwała Zarządu KDPW nr 750/2017 z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
dot. zmian w systemie depozytowym zaplanowanych do wdrożenia w ramach jesiennego okna wdrożeniowego, dotyczących:
- zmian w obsłudze zleceń transferowania papierów wartościowych (w tym bonów skarbowych), dla których Krajowy Depozyt pełni funkcję depozytu inwestora, do systemu depozytowego oraz poza system depozytowy, polegających na wprowadzeniu mechanizmu akceptacji zleceń wprowadzonych do tego systemu przez uczestników bezpośrednich (po potwierdzeniu przeprowadzenia stosownego rozrachunku w CSD wyższego stopnia), w miejsce stosowanego obecnie mechanizmu zestawiania zleceń,
- wprowadzenia możliwości stosowania rozrachunku w częściach w zakresie transakcji warunkowych repo oraz sell/buy-back (w zakresie transakcji bilateralnych oraz pochodzących z rynku Treasury BondSpot Poland).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 19 listopada 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmienioną uchwałą nr 406/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zmiany związane są z uruchomieniem w systemie depozytowym usługi blokowania papierów wartościowych na kontach prowadzonych w KDPW w związku z ustanowieniem na nich zabezpieczenia finansowego przez uczestnika bezpośredniego na rzecz innego uczestnika.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 24 kwietnia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

Zmiany związane są z dostosowywaniem działalności KDPW S.A. do wymogów wynikających z CSDR oraz ze zmianami informatycznymi wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego
Uchwała Zarządu KDPW nr 243/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW w wersji obowiązującej od 23 marca 2017 r. do 23 kwietnia 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 23 marca 2017 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 157/2017 z 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Zmiany zostały przygotowane w związku z planowanym uruchomieniem w systemie depozytowym funkcjonalności związanych z ustanawianiem blokad papierów wartościowych na potrzeby wnoszenia składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.
Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 816/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą Nr 823/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Wprowadzane zmiany są związane z zaprzestaniem rejestrowania instrumentów pochodnych w systemie depozytowym oraz zaprzestaniem prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszelkich rozrachunków, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Korekta dotyczy brzmienia § 2 poz. 36 Załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW i polega na dopisaniu w nim wyrazów " albo funduszem rozliczeniowym KDPW", które omyłkowo zostały pominięte w brzmieniu tego postanowienia określonym w korygowanej uchwale Nr 816/16.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 października 2016 r.:

Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 609/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Wprowadzone zmiany dotyczą

 

 • zastąpienia używanego dotychczas sformułowania: „forma elektroniczna” sformułowaniem „postać elektroniczna”, co jest związane ze zmianami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących formy czynności prawnych, które definiują formę elektroniczną poprzez odwołanie się do tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (nowy art. 781 Kodeksu cywilnego), który nie jest stosowany w komunikacji elektronicznej z uczestnikami KDPW, oraz 
 • doprecyzowania regulacji dotyczących rejestrowania i wyrejestrowywania papierów wartościowych z depozytu na podstawie elektronicznych dowodów ewidencyjnych, w związku z planowanym rejestrowaniem w tym trybie certyfikatów inwestycyjnych funduszy portfelowych (ETF),
 • umożliwienia realizacji rozrachunków posttransakcyjnych w systemie RTGS już od godz. 8.00 w dniu księgowym.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 873/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą głównie zasad świadczenia usługi tri-party repo. Dodatkowo dotyczą:
 • dodania do kryteriów zestawiania instrukcji rozrachunku transakcji repo, które nie prowadzą do uruchomienia usługi tri-party repo (§ 71 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW), typu stopy repo, 
 • otwierania przez agenta emisji technicznego konta podmiotowego na potrzeby realizacji procesu rejestracji papierów wartościowych w systemie depozytowym (o ile uczestnik mający wykonywać zadania agenta emisji nie posiada już takiego konta), 
 • wyodrębnienia pod względem oznaczeń operacyjnych w systemie depozytowym, transferów pieniężnych realizowanych tytułem rekompensat, o których mowa w § 68 Regulaminu KDPW, od innych transferów pieniężnych realizowanych w ramach usługi tri-party repo.

 

  Ostatnia aktualizacja:01-07-2020 Do góry