Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Zmiany, które weszły w życie 30 września 2019 r.

Czasowe obniżki

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

1/ stawki opłaty z tytułu rejestracji obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny (ppkt 2.1.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,001%,
2/ w odniesieniu do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny - stawki opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,001%, oraz
3/ w odniesieniu do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny - wysokości opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 6.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) do 1000 (jeden tysiąc) zł.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 64/764/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

1/ opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym:
a/ stawkę podstawową tej opłaty określoną ppkt 4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych,
b/ stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z
1 złotego do 0,75 złotego,
c/
stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych;
2/ stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, określonej w ppkt 4.2. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat,
z 3 złotych do 2,25 złotych;
3/
stawki opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat
z 4 złotych do 3 złotych;
4/
stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3 złotych do 2,25 złotych.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 6/774/19 z dnia 4 marca 2019 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

1. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
1/ minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,
oraz
2/ w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.
2. minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 Regulaminu KDPW (ppkt 3.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się z 500 do 200 złotych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 35/803/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

1/ stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 2.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
2/ stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 3.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 37/805/19 z dnia 22 lipca 2019 r.

Czasowe zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie, ze skutkiem od dnia 30 września 2019 r. z opłat określonych w ppkt 3.5., 3.5.1. oraz 3.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 48/816/19 z dnia 11 października 2019 r.
 

Uchwały zmieniające:

Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Zmiany, które weszły w życie 30 września 2019 r.

Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 791/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zmieniona uchwałą nr 669/18 - Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 2.01, 30.03, 3.05, 31.05, 15.08, 1.11, 11.11, 24.12 i 31.12 2018 r.
Uchwała nr 690/18 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 3.05, 19.04, 20.06, 15.08, 1.11, 11.11, 24.12 i 31.12 2019 r.


Archiwum
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r.  

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Zmiany, które weszły w życie 30 września 2019 r.
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA KONTRAKTÓW POCHODNYCH 
stan prawny począwszy
od 30 października 2017 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Czasowa obniżka opłat

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

opłat rocznych dla podmiotów zamierzających uzyskać status uczestnika repozytorium w okresie obowiązywania obniżonych opłat (wszystkie typy uczestnictwa)

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.
wprowadzone uchwałą nr 12/780/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany polegają na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący (GUR) z 40 tys. zł do:
  • 15 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 10 tys. transakcji i pozycji lub
  • 30 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 20 tys. transakcji i pozycji.

Skorzystanie z niższych opłat możliwe będzie pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Archiwum zmian

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH
Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 12 grudnia 2019 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN ARM


archiwum zmian Regulaminu ARM
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 24 czerwca 2019 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


archiwum zmian

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2018

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2019

Archiwum zmian
Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 9 sierpnia 2019 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2019 r. 

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)Archiwum zmian
Ostatnia aktualizacja:27-11-2019 Do góry