Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%). 

Czasowe obniżki:
Czasowe zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie, ze skutkiem od dnia 30 września 2019 r. z opłat określonych w ppkt 3.5., 3.5.1. oraz 3.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 48/816/19 z dnia 11 października 2019 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPWUchwały wykonawcze:

Uchwała nr 690/18 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 3.05, 19.04, 20.06, 15.08, 1.11, 11.11, 24.12 i 31.12 2019 r.


Archiwum
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 30 września 2019 r.  

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Zmiany, które weszły w życie 30 września 2019 r.
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA KONTRAKTÓW POCHODNYCH 
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2020 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Archiwum zmian
 
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH
Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 12 grudnia 2019 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH


Czasowa obniżka opłat
Uchwała nr 1122/2019 Zarządu KDPW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia opłat przewidzianych w Regulaminie repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN ARM


archiwum zmian Regulaminu ARM
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 24 czerwca 2019 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


archiwum zmian

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2020

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2019

Archiwum zmian
Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 9 sierpnia 2019 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2019 r. 

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które wejdą w życie 3 lutego 2020 r.
Uchwała 22/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r.
Celem wprowadzenia zmian jest nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 3 określającemu treść formularza certyfikacyjnego. W/w zmiana polega na dodaniu pola C1 obejmującego oświadczenia dotyczące posiadania przez osobę wypełniającą formularz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów AML albo określonych powiązań z osobą posiadającą taki status. Część C1 powinny wypełnić jedynie osoby, które ubiegać się będą o wydanie certyfikatu elektronicznego w imieniu uczestników bezpośrednich w ramach ich działalności w systemie depozytowym związanej z posiadaniem w KDPW rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego (czyli w przypadku, gdy w formularzu zostanie wskazany kod instytucji, który identyfikuje uczestnika w systemie depozytowym w takim rodzaju działalności, w ramach którego uczestnik ten posiada w KDPW taki rachunek).

Archiwum zmian
Ostatnia aktualizacja:20-01-2020 Do góry