Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dokumenty

 
Regulamin Repozytorium Transakcji obowiązujący od 30 października 2017 r.

Czasowa obniżka opłat

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

opłat rocznych dla podmiotów zamierzających uzyskać status uczestnika repozytorium w okresie obowiązywania obniżonych opłat (wszystkie typy uczestnictwa)
Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 171/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.
wprowadzane uchwałą nr 12/780/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany polegają na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący (GUR) z 40 tys. zł do:
 • 15 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 10 tys. transakcji i pozycji lub
 • 30 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 20 tys. transakcji i pozycji.

Skorzystanie z niższych opłat możliwe będzie pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia.


Tabela walidacji EMIR II – obowiązuje od 5 listopada 2018

Przydatne linki:

Rozporządzenie EMIR
EMIR - Standardy techniczne
EMIR - Standardy implementacyjne
EMIR – Review of the Regulatory and Implementing Technical Standards on reporting
ESMA - Q&A

W dniu 21 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały nowe standardy techniczne
(EMIR - Standardy techniczne EMIR - Standardy implementacyjne) dokonujące zmian w dotychczasowych regulacjach związanych z raportowaniem transakcji pochodnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenie EMIR).
Celem wprowadzenia zmian w regulacjach jest przede wszystkim podniesienie jakości raportowanych danych, a także przeniesienie na grunt prawny wytycznych ESMA wyrażonych dotychczas w formie Q&A do rozporządzenia EMIR. Zakres zmian obejmuje wyjaśnienie lub uściślenie definicji istniejących pól oraz sposobu ich raportowania, a także wprowadzenie nowych pól lub wartości, które odzwierciedlają praktyki rynkowe bądź wymagania regulatorów.
Najistotniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie opublikowanych regulacji dla uczestników repozytorium transakcji KDPW to:
 • przesunięcie terminu granicznego dla raportowania transakcji w związku z tzw. backlaoding’iem na dzień 12 lutego 2019 r.,

  oraz

 • wprowadzenie z dniem 30 października 2017 r.:

  • obowiązku stosowania ważnych kodów LEI w zakresie identyfikacji podmiotów; od tego dnia zgodnie z przyjętymi regulacjami raportowanie transakcji w imieniu podmiotu, który nie posiada ważnego kodu LEI będzie niemożliwe, co oznaczać będzie odrzucenie raportu przez repozytorium transakcji,
  • zmian w zakresie danych raportowanych do repozytorium transakcji.

  Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem raportowania transakcji pochodnych, które nie posiadają kodu LEI zachęcamy do skorzystania z usług KDPW w zakresie nadawania kodów LEI https://lei.kdpw.pl/. W grudniu 2016 roku KDPW uzyskał w tym zakresie akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania Globalnego Systemu LEI.

  • Ostatnia aktualizacja:04-07-2019 Do góry