Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KUR


Wzory dokumentów składanych w związku z ubieganiem się o status KUR:

Wzór wniosku składanego przez podmiot zamierzający uzyskać status KUR
Do wniosku należy załączyć:
  • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę oraz,
    • jeżeli z tego dokumentu nie wynika prawo do reprezentowania podmiotu odpisy pełnomocnictw
  • notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
  • odpis potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

Wzór umowy w sprawie dostępu do informacji o kontraktach pochodnych oraz o zachowaniu poufności
(parafowana przez KDPW umowa przesyłana jest do podmiotu ubiegającego się o status KUR po weryfikacji wniosku i załączonych do niego dokumentów; jej zawarcie oznacza uzyskanie statusu Podmiotu KUR)

Wzór oświadczenia uczestnika Repozytorium o upoważnieniu podmiotu o statusie KUR do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których uczestnik jest stroną
(pobranie certyfikatu elektronicznego, uprawniającego podmiot posiadający status KUR do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, możliwe jest po otrzymaniu przez KDPW w/w oświadczenia).
 
Ostatnia aktualizacja:23-01-2015 Do góry