Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Przystąpienie do Repozytorium

Jak zostać uczestnikiem KDPW_TR?
Jeśli po zapoznaniu się z ofertą i Regulaminem Repozytorium Transakcji KDPW zdecydowałeś o skorzystaniu z naszych usług, poniżej zamieszczamy instrukcje opisujące proces uzyskiwania statusu uczestnika KDPW_TR.

Instrukcja dla podmiotów planujących uzyskać status GUR, ZUR, IUR lub PUR

Krok 1. Złożenie wniosku
W pierwszej kolejności podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika KDPW_TR powinien złożyć oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w formie wniosku skierowanego do KDPW.
Wniosek powinien zawierać:
 • określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
 • wskazanie kodu identyfikacyjnego LEI wnioskodawcy;
 • wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy;
 • oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów, w przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR, ZUR albo IUR – również sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie pochodnym,
 • oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo
 • następujące załączniki:
  • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę*;
  • odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt powyżej*.
* dokumenty powinny być składane w oryginale albo w postaci odpisu urzędowo albo notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.
Dodatkowo uczestnik Repozytorium zobowiązany jest do przesłania deklaracji dotyczącej otrzymywania zwrotnych komunikatów statusowych.

Wzory dokumentów dla GUR, ZUR, IUR, PUR

Krok 2. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku i kompletu wymaganych dokumentów, na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A.
W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach. Termin zawarcia umowy, liczony jest zawsze od momentu złożenia przez wnioskującego poprawnego kompletu dokumentów o uczestnictwo.

Krok 3. Pobranie i instalacja elektronicznych certyfikatów
Na podstawie ww. Uchwały Zarządu KDPW następuje konfiguracja uczestnika w systemie KDPW_TR. Uwierzytelnienie uczestnika/użytkownika w aplikacji realizowane jest na podstawie elektronicznych certyfikatów. Autoryzacja i kontrola dostępu do poszczególnych funkcjonalności następuje za pomocą uprawnień zdefiniowanych w module ról i uprawnień.
Celem pobrania i instalacji certyfikatów (imiennych do interfejsu U2A, firmowych – do A2A) uczestnik KDPW_TR powinien podjąć następujące kroki:

 • wypełnić i wysłać elektroniczny wniosek o certyfikat (każdy uczestnik jest zobowiązany pobrać przynajmniej jeden certyfikat imienny do interfejsu U2A); po wysłaniu wniosku uczestnik otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość pocztową z dwoma dokumentami do wypełnienia: oświadczeniem certyfikacyjnym i wnioskiem o przyznanie uprawnień;
 • wypełnić i wysłać oryginały wyżej wymienionych dokumentów do KDPW (podpisanych zgodnie z reprezentacją podmiotu przez osoby, których karty wzorów podpisów są w posiadaniu KDPW_TR); po zatwierdzeniu wniosku i oświadczenia przez KDPW uczestnik otrzymuje drugą automatycznie wygenerowaną wiadomość z linkami do wydanych certyfikatu/ów;
 • zainstalować certyfikat/y zgodnie z instrukcją instalacji certyfikatów U2A lub A2A.


Instrukcja dla podmiotów planujących uzyskać status KUR

Krok 1. Złożenie wniosku
Wniosek powinien zawierać:

 • deklarację dotyczącą chęci zawarcia umowy w sprawie dostępu do informacji o kontraktach pochodnych oraz o zachowaniu poufności; 
 • wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru – numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy.
 • następujące załączniki:
  • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę*;
  • odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt powyżej*
  • oświadczenie uczestnika repozytorium transakcji o udzieleniu wnioskodawcy upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik*.
* dokumenty powinny być składane w oryginale albo w postaci odpisu urzędowo albo notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.


Krok 2. Podpisanie umowy

Po weryfikacji wniosku i załączonych do niego dokumentów KDPW przesyła do podmiotu ubiegającego się o status KUR parafowaną umowę w sprawie dostępu do informacji o kontraktach pochodnych oraz o zachowaniu poufności. Podpisanie umowy oznacza uzyskanie przez właściwy podmiot statusu KUR.

Krok 3. Pobranie i instalacja elektronicznych certyfikatów
Pobranie certyfikatu elektronicznego, uprawniającego podmiot posiadający status KUR do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, możliwe jest wyłącznie po podpisaniu w/w umowy.
Szczegóły dot. procesu instalacji certyfikatów – patrz wyżej (krok 3. w instrukcji dla GUR, ZUR, IUR i PUR).
Wzory dokumentów dla KUR

Podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika Repozytorium składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w formie wniosku skierowanego do KDPW.

 

Co powinien zawierać wniosek opisuje załączony dokument Przystąpienie do KDPW_TR


Wzory dokumentów dla podmiotów ubiegających się o status GUR, ZUR, PUR:

Wzór wniosku w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika Repozytorium Transakcji
Wzór oświadczenia w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo w Repozytorium Transakcji
Wzór oświadczenia w sprawie kodu LEI lub pre-LEI, numeru identyfikacji podatkowej oraz numeru REGON

w związku z ubieganiem się o status KUR


Sposób dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów został opisany w dokumentach:
dla interfejsu U2A:

Instrukcja użytkownika (U2A)
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)
Wniosek o przyznanie uprawnień do certyfikatu (U2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (U2A)
dla interfejsu A2A:
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)
Parametry konfiguracyjne KDPW_TR (A2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (A2A)

Sposób przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie opisane są w zakładce Komunikaty xml

 

 

Ostatnia aktualizacja:29-11-2019 Do góry