Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obowiązki raportowe

Uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW S.A.:

  • raportu dziennego w formie komunikatu – semt.rc1.001.02, o którym mowa w § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. W odpowiedzi na ten komunikat Krajowy Depozyt przesyła komunikat semt.rc2.001.01, zawierający wynik kontroli raportu dziennego, 

 

  • informacji wskazujących transakcje sprzedaży (wzór U14), zawarte przez uczestników bez zlecenia klienta albo niezgodnie z treścią prawidłowo złożonego zlecenia klienta, których rozrachunek prowadzi do powstania przejściowej niezgodności pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w KDPW, a stanami na odpowiadających tym kontom rachunkach papierów wartościowych – w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca, za który zostały sporządzone, zgodnie z § 54 Regulaminu KDPW,

 

  • informacji miesięcznych dotyczących stanu własności i obrotu obligacjami Skarbu Państwa
    - o czym mowa w § 13 Szczegółowych Zasad Działania KDPW - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które należy dostarczyć do siódmego dnia roboczego każdego miesiąca w formacie komunikatu semt.tr1.001.04. W odpowiedzi na ten komunikat Krajowy Depozyt przesyła komunikat  semt.tr2.001.04 zawierający wynik weryfikacji informacji przesłanej przez uczestnika.

Kryteria wyboru operacji dla SPW

 

  • informacji o liczbie prowadzonych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych w cyklu miesięcznym w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy - sporządzanej na podstawie § 14 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (wzór U16).

 

 

Ostatnia aktualizacja:19-01-2021 Do góry