Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zawarcie umowy o uczestnictwo

Umowa o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW może być zawarta w ramach różnego rodzaju działalności prowadzonej na rynku instrumentów finansowych przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo:

Działalność maklerska:

 • Umowa dla podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
  • biuro maklerskie,
  • biuro maklerskie – rachunek własny,
  • sponsor emisji,
  • reprezentant.

Działalność powiernicza:

 • Umowa dla podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
  • depozytariusz,
  • depozytariusz rachunek własny,
  • sponsor emisji,
  • reprezentant.


Działalność polegająca na wykonywaniu zadań w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Działalność polegająca na prowadzeniu izby rozrachunkowej:

 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących własność innego uczestnika bezpośredniego, z którym podmiot ten zawarł umowę o prowadzenie dla niego konta depozytowego oraz reprezentowania go w zakresie dotyczącym rejestrowania wyników rozrachunków transakcji przeprowadzanych w ramach izby rozrachunkowej
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Działalność polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Inna działalność:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność

 

Termin zawarcia umowy o uczestnictwo

Zgodnie z § 18 Regulaminu KDPW (dalej: Regulamin), umowa o uczestnictwo zawarta jest z upływem dwóch tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach Regulaminu.

 

Forma składania dokumentów

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu. Dodatkowo, dokumenty urzędowe sporządzone za granicą powinny zostać legalizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jeżeli dokument urzędowy został sporządzony w państwie, które przystąpiło do konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r., dokument taki powinien być opatrzony apostille wydanym przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

 

Język w jakim dokumenty mogą zostać złożone

Dokumenty załączane do wniosku, w tym pełnomocnictwa sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, iż dokumenty sporządzone oryginalnie w języku angielskim nie wymagają tłumaczenia na język polski, a sporządzone oryginalnie w innym języku obcym mogą zostać złożone w tłumaczeniu na język angielski, spełniającym warunki wymagane dla tłumaczeń dokumentów urzędowych składanych w sądach lub urzędach publicznych w państwie siedziby uczestnika bezpośredniego albo podmiotu ubiegającego się o takie uczestnictwo. W tym ostatnim przypadku uczestnik bezpośredni albo podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo, składa dodatkowo w Krajowym Depozycie oświadczenie potwierdzające, że dostarczone przez niego tłumaczenie na język angielski spełnia wymóg określony w zdaniu poprzedzającym oraz rzetelnie i dokładnie oddaje treść przetłumaczonego dokumentu.
Pozostałe dokumenty, a także sam wniosek winny być złożone w języku polskim, przy czym karty wzorów podpisów oraz karta informacyjna, o których mowa w § 20 ust.1 pkt 3-5 Regulaminu, mogą zostać sporządzone w języku angielskim.

Ostatnia aktualizacja:02-07-2019 Do góry