Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym - KDPW

Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późn. zmianami KDPW jest administratorem Funduszu Gwarancyjnego. Administrowanie Funduszem szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego, które poprzedzone było rozporządzeniem z dnia 30 marca 2004 r.

Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Gwarancyjnego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 188b Ustawy organ nadzoru zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Depozytu w zakresie administrowania Funduszem Gwarancyjnym.

Fundusz Gwarancyjny jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. KDPW sporządza oraz przekazuje organowi nadzoru roczne sprawozdanie finansowe Funduszu Gwarancyjnego.

Przedmiotem działalności Funduszu Gwarancyjnego jest gromadzenie środków pieniężnych wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz członków otwartych funduszy emerytalnych w przypadkach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Uczestnictwo powszechnych towarzystw emerytalnych w Funduszu Gwarancyjnym jest obowiązkowe. Wpłaty powszechnych towarzystw do Funduszu Gwarancyjnego stanowią wyrażoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, część aktywów netto otwartych funduszy zarządzanych przez te towarzystwa, której wysokość określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, chyba że zobowiązanie Funduszu Gwarancyjnego wobec członków otwartych funduszy emerytalnych przekracza wielkość środków zgromadzonych w Funduszu Gwarancyjnym.

Więcej informacji
o usłudze