20 Marca 2023

​KDPW i KDPW_CCP dostosowały swoje systemy do nowej platformy rozliczeń płatności w EUR - TARGET

​KDPW i KDPW_CCP dostosowały swoje systemy do nowej platformy rozliczeń płatności w EUR - TARGET - KDPW
20 marca 2023 r., po kilku latach przygotowań, Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system TARGET służący do rozliczeń wysokokwotowych w EUR.

Grupa KDPW jest jednym z wielu użytkowników tego systemu w UE.

Spółki KDPW i KDPW_CCP uczestnicząc w projekcie Konsolidacji Target2 (T2) - Target2 Securities (T2S), tj. migracji na nowy system TARGET, przeprowadziły proces dostosowania systemowego oraz regulacyjno-proceduralnego, dzięki czemu już 20 marca br. w godzinach porannych do polskiego komponentu systemu - TARGET-NBP zostały prawidłowo przesłane i rozliczone pierwsze operacje nominowane w EUR.

Wraz z wdrożeniem nowego systemu TARGET, wszystkie płatności w EUR wynikające z rozrachunków transakcji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt lub dokonywane w ramach realizacji zobowiązań emitentów wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie, a także kary za nieterminowy rozrachunek, jak również operacje związane z rozliczeniami wykonywanymi w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP, przeprowadzane będą za pośrednictwem systemu TARGET-NBP.

Nowy paneuropejski system TARGET połączył usługi dotychczas oferowane przez Europejski Bank Centralny (ECB) poprzez Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS).