04 Stycznia 2023

Podsumowanie 2022 roku w GK KDPW

Podsumowanie 2022 roku w GK KDPW - KDPW
Rok 2022 był czasem pełnym wyzwań zarówno dla rynku kapitałowego, jak i całej gospodarki, wynikających z wojny toczącej się od 24 lutego w Ukrainie. Na naszych oczach dokonują się największe od zakończenia II wojny światowej zmiany geopolityczne, które wpływają na globalną gospodarkę, a co za tym idzie, także na rynek finansowy. Na horyzoncie pojawia jednak iskierka nadziei na zakończenie wojny i plan odbudowy Ukrainy, a rynek kapitałowy powinien mieć do odegrania dużą rolę w tym procesie.
Również dla Grupy KDPW 2022 był rokiem pełnym wyzwań i nowych projektów, z których obie spółki – KDPW oraz KDPW_CCP - wywiązały się z sukcesem.

W lutym 2022 r. wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem Grupy KDPW do wymogów europejskiego rozporządzenia CSDR w zakresie tzw. dyscypliny rozrachunku. Wdrożono nowy, wynikający z unijnej regulacji, system naliczania kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek. Było to bardzo skomplikowane, organizacyjnie i technologicznie, przedsięwzięcie, które dotyczyło wszystkich centralnych depozytów w Europie.

Doceniając znaczenie informacji i danych we współczesnym świecie, stale rozwijany jest Portal Danych GK KDPW, poprzez który udostępniany jest szereg raportów i danych statystycznych, także w sposób zautomatyzowany. W tym roku uczestnicy rynku otrzymali 6 kolejnych raportów. Dzięki temu obecnie dostępnych jest 28 raportów statystycznych, dotyczących działalności GK KDPW w zakresie centralnego depozytu, izby rozliczeniowej, repozytorium transakcji oraz agencji numerującej.

W minionym roku prężnie rozwijało się prowadzone przez KDPW repozytorium transakcji (RT) EMIR, do którego przekazywane są informacje o transakcjach zawieranych w instrumentach pochodnych. Systematycznie zwiększa się zarówno liczba podmiotów, które raportują do KDPW, jak i sama liczba rejestrowanych transakcji. W 2022 roku o 30 proc. zwiększyła się liczba zagranicznych uczestników RT EMIR, a o 40 proc. – liczba przyjętych raportów. Ostatnie dostępne dane z września 2022 roku mówią, że KDPW odpowiadał już za 13 proc. nowych raportów przyjmowanych do repozytoriów transakcji w Unii Europejskiej. Dla porównania, na koniec marca ubiegłego roku udział ten wynosił 8,7 proc.

29 grudnia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Національний депозитарій України (National Depository of Ukraine) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych i jest elementem wsparcia ukraińskiego rynku finansowego.

W kwietniu 2022 roku izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozpoczęła rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Nowa usługa jest jednym z projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju usług izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawiło się bezpieczeństwo rozliczeń, wpływając pozytywnie na płynność rynku. Celem projektu było zapewnienie modelu rozliczeń spełniającego standardy stosowane na większości rozwiniętych rynków elektronicznych oraz aktywizacja i standaryzacja transakcji repo.

Od 19 grudnia 2022 r. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia derywatów OTC na nowym systemie. Funkcjonuje on jako jeden z modułów rozliczeniowych systemu kdpw_stream, który stworzony został i jest stale rozwijany przez zespół IT GK KDPW. Uniezależnia to polski rynek od zagranicznych dostawców rozwiązań dla rozliczeń derywatów OTC.

4 listopada 2022 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła rynek GlobalConnect, dający możliwość handlu akcjami wybranych zagranicznych spółek bezpośrednio na platformie warszawskiej giełdy. Grupa KDPW odpowiada za rozliczenie i rozrachunek tych transakcji, który przebiegał w sposób analogiczny, jak w przypadku innych papierów wartościowych rejestrowanych w systemie depozytowym KDPW jako depozycie inwestora (tzw. depozycie wtórnym). Rozliczenia w KDPW_CCP oraz rozrachunek w KDPW dla transakcji z rynku GlobalConnect przeprowadzane są w złotówkach i zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla rynku polskiego.

W ostatnim kwartale tego roku Krajowy Depozyt wprowadził 12 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji i rejestracji papierów wartościowych. Ponadto w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. obowiązywała czasowa obniżka opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. Z kolei izba rozliczeniowa KDPW_CCP zdecydowała o przedłużeniu czasowych obniżek i zwolnień z opłat rozliczeniowych dla wybranych transakcji w okresie do 28 lutego 2023 r. Łączna szacowana wartość powyższych obniżek opłat w KDPW i KDPW_CCP wyniesie ponad 5,3 mln zł. Działania te wspierają różne kategorie uczestników: banki, domy i biura maklerskie, emitentów, TFI, agentów płatniczych.

Chociaż jest to trudny rok, nie tylko dla warszawskiej giełdy, ale dla większości parkietów, nie odstraszał on inwestorów indywidualnych. W czasie pandemii, w 2020 roku, w okresie styczeń-listopad liczba rachunków maklerskich wzrosła o 65 tysięcy. W tym samym okresie minionego roku liczba ta wzrosła aż o 210 tysięcy. Mimo spadającego udziału inwestorów detalicznych w obrotach na Rynku Głównym GPW (z 24 proc. w I półroczu 2021 r. do 18 proc. w analogicznym okresie roku 2022) giełda przyciąga młodych. Z ostatniego badania OBI, organizowanego co roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że blisko 41 proc. ankietowanych jest w wieku do 35 lat. Jeszcze pięć lat temu odsetek ten oscylował w okolicach 30 proc. Inwestorzy indywidualni zaczęli także postrzegać rynek kapitałowy jako zabezpieczenie na przyszłość – jak wynika z tegorocznego badania OBI, aż 41,5 proc. ankietowanych za motywację do inwestowania traktuje oszczędzanie na emeryturę. To aż dwa razy wyższy poziom niż 5 lat temu.