Approved <br />Reporting <br />Mechanism - KDPW

Approved
Reporting
Mechanism

KDPW świadczy usługę ARM, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego - Approved Reporting Mechanism.

Usługa polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie (UE) nr 600/2014 (MIFIR).

KDPW pośredniczy w przekazywaniu informacji o transakcjach na podstawie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie działalności ARM udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i posiada uprawnienie do świadczenia usługi w całej Unii Europejskiej.

Przekazywanie zgłoszeń przez ARM dokonywane jest do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania.

KDPW oferuje dostosowane do potrzeb klientów modele raportowania, dające możliwość przesłania kompletu wymaganych danych oraz wykorzystania przez ARM danych przekazanych do repozytorium transakcji (w przypadku raportów dotyczących transakcji w instrumentach pochodnych) albo danych transakcyjnych pochodzących z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. (w przypadku raportów dotyczących transakcji zawieranych na tych rynkach). Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne ograniczenie wolumenu przekazywanych danych w procesie wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem MIFIR.

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa