Zapraszamy do kontaktu - KDPW

Zapraszamy do kontaktu

Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Kompleks "Centrum Giełdowe"

telefon: +48 22 537 93 43

mail: kdpw@kdpw.pl

NIP: 526-10-09-528
REGON: 010789310
KRS: 0000081582
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł

LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

Kontakt:
Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: kdpw@kdpw.pl lub dzwonić pod numer telefonu: +48 22 537 93 43.

kdpw@kdpw.pl to adres właściwy w sprawie przekazywania Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, a także reklamacji dotyczących kar pieniężnych naliczonych za nieprzeprowadzenie rozrachunku we właściwym terminie

powiadomienia.upadlosci@kdpw.pl to adres email właściwy wyłącznie w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

Kancelaria jest czynna:

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Masz pytania? Napisz do nas,
jesteśmy do Twojej dyspozycji.

* - pola obowiązkowe