eFaktura - KDPW

eFaktura

Faktura elektroniczna

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej (efaktur). Taka funkcjonalność przyczynia się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz eliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru.

W przypadku decyzji o skorzystaniu z tej formy faktury prosimy o wypełnienie oświadczenia o akceptacji stosowania faktur elektronicznych, podpisanie go przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie, opatrzenie stosownymi pieczęciami oraz przesłanie, w formie pisemnej, na adres KDPW S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Usługa zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez KDPW (KDPW_CCP) poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym oświadczenia.

Faktura elektroniczna będzie wysłana mailem z adresu: efaktura.KDPW@kdpw.pl w formacie pdf, uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór oświadczenia

W przypadku potrzeby aktualizacji danych zawartych w oświadczeniu, w tym w szczególności zmiany adresu e-mail, na który ma być przekazywana e-faktura konieczne jest złożenie nowego oświadczenia.

Pytania w sprawach związanych z dystrybucją faktur elektronicznych prosimy kierować na adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl