EMIR REFIT - KDPW

EMIR REFIT

W dniu 7.10.2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Regulacyjne Standardy Techniczne dot. Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (tzw. EMIR REFIT).
Opublikowany pakiet rozporządzeń wchodzi w życie 27.10.2022 r.
Uwzględniając 18 miesięczny okres wdrożeniowy, nowe EMIR RTS stosuje się od 29.04.2024 r.


Najważniejsze informacje wynikające z wdrożenia EMIR REFIT dla Uczestnika Repozytorium transakcji KDPW:

 • komunikaty wymieniane między uczestnikiem a KDPW TR będą musiały być zgodne z normą ISO 20022 XML; 
 • wymóg zdefiniowania odpowiedniej relacji między RSE a ERR/CP1 w bazach systemu RT EMIR;

  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia EMIR (art. 9 oraz art. 79 ust. 9), Rozporządzenia 150/2013 (art.19), oraz Rozporządzenia 2022/1858 (art. 1 ust. 1 lit. c), przekazanie raportu w imieniu innego kontrahenta, tj. gdy RSE nie jest jednocześnie ERR bądź CP1 (przy braku wypełnienia ERR), wymaga uprzedniego zdefiniowania odpowiedniej relacji między RSE a ERR/CP1 w bazach systemu RT EMIR. Relacja ustanawiana jest przez RSE występującego w roli uczestnika raportującego, za pośrednictwem dedykowanego komunikatu XML – auth.rlt.002.XX. Prawidłowe przesłanie komunikatu oraz akceptacja ERR/CP1 jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika (RSE), że posiada on udzielone przez kontrahenta upoważnienie do raportowania w jego imieniu. Ostatecznym potwierdzeniem ustanowienia relacji jest komunikat zwrotny auth.031.001.XX z informacją o przyjęciu auth.rlt.002.XX.
  W celu realizacji powyższych obowiązków, zgodnie z ustaleniami z ESMA, projektowana przez Repozytorium transakcji procedura weryfikacji upoważnienia do raportowania, wymaga uzyskania adresu email kontrahenta. Pozyskanie powyższych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązku weryfikacji należytego upoważnienia do raportowania w imieniu kontrahenta.
  KDPW będzie przetwarzało pozyskane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminem usługi i procedurami wewnętrznymi oraz zapewni im prawidłową ochronę.
 • nowe standardy techniczne obejmują łącznie 203 pola, przy czym nie wszystkie z nich będą wymagane dla każdego wysyłanego komunikatu; 
 • raportowanie zdarzeń z cyklu życia transakcji będzie możliwe za pomocą nowych pól Event Type i Event Date; 
 • ożywianie błędnie anulowanej lub zamkniętej transakcji będzie możliwe za pomocą nowego rodzaju zmiany „Revive" (AT=REVI); 
 • do raportowania i korekty zabezpieczeń będą służyły nowe, osobne rodzaje zmiany "Margin update" (AT=MARU) i "Correct" (AT=CORR); 
 • zostaną wprowadzone nowe zasady tworzenia UTI; 
 • wprowadzone zostaje nowe pole UPI (unique product identifier); 
 • do godz. 6:00 UTC kolejnego dnia roboczego uczestnik otrzyma 7 raportów dziennych końca dnia (End of Day) obejmujących:
  • Trade Activity Report – wszystkie komunikaty do transakcji/pozycji zgłoszone w ciągu danego dnia
  • Trade State Report – ostatni, bieżący i rzeczywisty stan każdej aktywnej transakcji/pozycji
  • Rejection report – zestawienie raportów, które zostały odrzucone w ciągu danego dnia
  • Reconciliation report – zestawienie statusów rekoncyliacji wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych podlegających uzgodnieniu
  • Missing valuation report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano wyceny w ciągu ostatnich 14 dni
  • Missing margin report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano informacji o depozycie zabezpieczającym w ciągu ostatnich 14 dni 
  • Abnormal values report – zestawienie wszystkich transakcji/pozycji zaraportowanych przy użyciu komunikatu "New" (AT=NEWT), "Position component" (AT=POSC), "Modify" (AT=MODI) oraz "Correct" (AT=CORR), otrzymanych w dniu, za który tworzony jest raport, których wartość nominalna jest nietypowa, ponadnormatywna dla tej klasy instrumentów pochodnych.
 • uczestnik raportujący (RSE) będzie otrzymywał raport z procesu rekoncyliacji, zawierający szczegółowe informacje o statusie wszystkich instrumentów pochodnych, podlegających uzgodnieniu tego dnia, 60 minut po zakończeniu tego procesu; 
 • dostosowanie procesu rekoncyliacji do nowych RTS i ITS zostało podzielone na dwa etapy: 
  • ETAP 1 obejmuje 87 pól i rozpoczyna się razem z wejściem w życie rozporządzenia
  • ETAP 2 obejmuje 61 pól i rozpoczyna się 2 lata po wejściu w życie rozporządzenia (m.in. rekoncyliacja wyceny);
 • etap przejściowy (tzw. grace period) - transakcje i pozycje, które nie zostaną rozliczone do dnia wejścia w życie EMIR REFIT (tj. do 29.04.2024 r.) będą musiały zostać zaktualizowane do najnowszych standardów w ciągu 180 dni; 
 • wytyczne dotyczące zmian identyfikatorów stron transakcji (obecnie EMIR Q&A TR 40) oraz transferu danych pomiędzy Repozytoriami transakcji przeniesione zostały na poziom RTS.


Dokumentacja:

Schematy komunikatów ISO20022 publikowane są na stronie internetowej ESMA i na portalu MyStandards.
Dostęp do MyStandards jest darmowy i nie wymaga posiadania licencji SWIFT. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja na platformie.