eVoting - elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach - KDPW

eVoting - elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje wszystkim spółkom, których akcje zarejestrowane są w KDPW, innowacyjne rozwiązanie w zakresie elektronicznego głosowania na walnych zgromadzeniach – eVoting - z wykorzystaniem technologii blockchain.

eVoting to aplikacja KDPW do zdalnego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach spółek, które przewidziały możliwość wykorzystania tej aplikacji oraz do przeglądania informacji o walnych zgromadzeniach zarejestrowanych w systemie KDPW.

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie jakim jest eVoting umożliwia czynny udział w walnym zgromadzeniu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, ułatwia dostęp do wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki walnego zgromadzenia, w tym w sposób oddania głosów przez inwestora.

Rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na walnych zgromadzeniach, wpisują się w założenia i cel dyrektywy 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Shareholders’ Rights Directive) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

eVoting ma szansę znacząco wpłynąć na aktywizację akcjonariuszy i zachęcić ich do brania czynnego udziału w życiu spółek, których są współwłaścicielami, zapewniając jednocześnie pełny zakres funkcjonalności w zakresie obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy wszystkich podmiotów biorących udział w procesie. Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy może zostać przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji
o usłudze

Najważniejsze regulacje

Proces obsługi walnego zgromadzenia regulują w przepisy § 141a - § 142c Regulaminu KDPW
oraz § 185 - § 190c Szczegółowych Zasad Działania KDPW.