- KDPW

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych, świadczenie szeregu usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem Funduszem Gwarancyjnym, prowadzenie i zarządzanie systemem rekompensat, sprawowanie nadzoru nad zgodnością wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, w ramach usługi Repozytorium Transakcji – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o transakcjach na rynku pochodnych i o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w ramach usługi ARM za przekazywanie do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji, a w ramach agencji numerującej – za nadawanie papierom wartościowym i podmiotom prawnym unikalnych kodów identyfikujących.

Akcjonariuszami spółki są w równych częściach: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.

Akcje Spółki mogą nabywać wyłącznie: spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeżeli podlegają one nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

Grupa

Grupę KDPW tworzą dwie spółki infrastruktury polskiego rynku kapitałowego: spółka dominująca - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz jej spółka zależna - KDPW_CCP S.A.

Grupa KDPW dostarcza rynkowi kapitałowemu podstawowe usługi w obszarze prowadzenia depozytu papierów wartościowych, rozliczania oraz rozrachunku transakcji, a także szereg usług komplementarnych, w szczególności w obszarze raportowania transakcji, dostarczania informacji i danych rynkowych oraz nadawania kodów identyfikujących instrumentom finansowym i uczestnikom rynku.

Działalność spółek Grupy KDPW jest regulowana przepisami prawa krajowego oraz prawa UE i podlega nadzorowi zarówno polskiego (KNF) jak i europejskiego (ESMA) organu nadzoru. Obie spółki uzyskały europejskie autoryzacje na świadczenie usług na terytorium Unii Europejskiej.