Identyfikacja akcjonariuszy - KDPW

Identyfikacja akcjonariuszy

Krajowy Depozyt realizuje czynności związane z obsługą procesu ujawniania spółkom informacji dotyczących tożsamości ich akcjonariuszy.

Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej:

Czynności wykonywane przez Krajowy Depozyt w ramach obsługi na rzecz spółek giełdowych obejmują:

  • przyjęcie od spółki wniosku o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości jej akcjonariuszy, wraz z weryfikacją, czy wniosek został złożony przez osobę upoważnioną,
  • przekazanie wniosku do uczestników bezpośrednich, na których kontach rejestrowane są akcje będące przedmiotem wniosku (o ile wniosek zawierał będzie taką dyspozycję),
  • przyjęcie od uczestników bezpośrednich oraz od innych pośredników odpowiedzi na wniosek spółki giełdowej, zawierających informacje dotyczące tożsamości jej akcjonariuszy,
  • udostępnienie spółce informacji dotyczących tożsamości jej akcjonariuszy.

W przypadku wniosków, które zostaną złożone w innym centralnym depozycie papierów wartościowych lub u innego pierwszego pośrednika, Krajowy Depozyt przekaże wniosek otrzymany od takiego pośrednika uczestnikom bezpośrednim oraz udzieli odpowiedzi na taki wniosek w zakresie stanów kont prowadzonych przez KDPW.

Czynności powyższe są wykonywane przez Krajowy Depozyt na zasadach określonych w przepisach art. 68j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy.

Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepublicznej:

Krajowy Depozyt realizuje również czynności związane z obsługą procesu ujawniania informacji dotyczących akcjonariuszy spółek niepublicznych, na podstawie art. 328 13 Kodeksu spółek handlowych.

Czynności wykonywane przez Krajowy Depozyt w ramach tej obsługi obejmują w szczególności:

  • przyjęcie żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariuszach, składanych na podstawie art. 328 13 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek,
  • przekazanie żądania do uczestników bezpośrednich, na których kontach rejestrowane są akcje będące przedmiotem wniosku,
  • przyjęcie od uczestników bezpośrednich odpowiedzi na żądanie, zawierających informacje, o których mowa w art. 328 13 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące akcjonariuszy spółki niepublicznej,
  • udostępnienie uprawnionej osobie, która złożyła żądanie, ww. informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej.