Informacje dla poszkodowanych w związku z upadłością WGI Domu Maklerskiego S.A.

Pokaż komunikat z dnia:
Komunikat w sprawie WGI DM S.A.
 
Zarząd Krajowego Depozytu postanawia odmówić przyjęcia drugiej uzupełniającej listy inwestorów będących klientami WGI Domu Maklerskiego S.A. obejmującej jeden podmiot, przedstawionej w dniu 26 sierpnia 2008 r. przez syndyka masy upadłości, oraz dokonać jej zwrotu syndykowi. Powyższa decyzja wynika z braku zgodności z warunkami określonymi w art. 133 ust. 2 i art. 139 ust. 1 ustawy.
KDPW S.A. przyjął uzupełniającą listę inwestorów

W dniu 24 kwietnia 2008 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwały: w sprawie przyjęcia uzupełniającej listy inwestorów przedstawionej Krajowemu Depozytowi przez Syndyka masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A. oraz zatwierdzenia przedłożonego wraz z listą terminarza wypłat, a także w sprawie przekazania Syndykowi masy upadłości WGI DM S.A. kwot z systemu rekompensat na wypłatę rekompensat inwestorom.
 
Komunikat w sprawie WGI DM S.A.

W dniu 10 kwietnia 2008 r. Syndyk masy upadłości WGI DM S.A. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. listę 15 inwestorów, na łączną kwotę rekompensat - 578 676,24 PLN.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy inwestorów, przekazanej do KDPW S.A. przez Syndyka masy upadłości Domu Maklerskiego WGI S.A., w dniu 5 lutego 2008 r. (z uwzględnieniem autopoprawek przekazanych przez syndyka 14 lutego 2008 r.) oraz uchwałę o przekazaniu syndykowi środków na wypłatę rekompensat.

Zatwierdzona lista obejmuje 1054 podmioty. Łączna kwota należnych inwestorom rekompensat wynosi 30.279.333,93 PLN.

Maksymalna wartość rekompensaty, jaką może uzyskać inwestor, wynosi równowartość 13.800 EUR tj. 56.128,74 PLN (przyjmując 1 EUR = 4,0673 PLN, wg. kursu z dnia 22 czerwca 2006 r. - dzień upadłości WGI DM S.A.).

Należne inwestorom rekompensaty zostaną wypłacone przez Syndyka masy upadłości WGI Domu Maklerskiego S.A. według zatwierdzonego przez KDPW S.A. terminarza wypłat (nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia terminarza).

Wypłata rekompensat dokonywana będzie przez Syndyka przelewem na rachunki wskazane przez uprawnionych w następujących terminach:
a) inwestorzy o nazwiskach lub firmach rozpoczynających się od litery A-F - w ciągu 10 dni od dnia publikacji w prasie uchwały Zarządu KDPW S.A. w sprawie przekazania Syndykowi masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A. kwot z systemu rekompensat na wypłatę rekompensat inwestorom,
b) inwestorzy o nazwiskach lub firmach rozpoczynających się od litery G-K - pomiędzy 11 a 20 dniem od dnia publikacji w prasie powyższej uchwały,
c) inwestorzy o nazwiskach lub firmach rozpoczynających się od litery L-P - pomiędzy 21 a 30 dniem od dnia publikacji w prasie powyższej uchwały,
d) inwestorzy o nazwiskach lub firmach rozpoczynających się od litery R-Ż - pomiędzy 31 a 40 dniem od dnia publikacji w prasie powyższej uchwały.