Informacje dla uczestników bezpośrednich KDPW - KDPW

Informacje dla uczestników bezpośrednich KDPW

W aplikacji eVoting zostały zaimplementowane funkcjonalności, udostępniane również innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i przebiegu walnego zgromadzenia, w tym w szczególności uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.

Uczestnicy KDPW, z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia - uzyskają możliwość dostępu do podstawowych danych walnego zgromadzenia, a także rejestrowania uprawnień jako pełnomocnik do udziału w walnym zgromadzeniu. Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia mogą uzyskać osoby upoważnione przez uczestnika, zgodnie z zasadami uzyskiwania dostępu do usług KDPW obwiązującymi w ramach jednolitego systemu dostępowego.

Głosowanie w roli pełnomocnika jest możliwe z poziomu aplikacji eVoting. Z dostępu do aplikacji eVoting będą mogły korzystać osoby posiadające konto dostępowe w jednolitym systemie dostępowym KDPW, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień od uczestnika.

Nie uległy zmianie dotychczasowe zasady przekazywania przez uczestników KDPW wykazów uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, z zastrzeżeniem, że uczestnicy, którzy chcą oferować swoim klientom możliwość głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, powinni wdrożyć w swoich systemach zmiany w komunikacie xml seev.ins.001.01 (instrukcja dotycząca operacji na papierach).