Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt
Papierów
Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to centralny depozyt papierów wartościowych – instytucja infrastruktury rynku kapitałowego, prowadząca działalność w obszarze rejestracji papierów wartościowych, rozrachunku transakcji oraz usług powiązanych z raportowaniem transakcji.

KDPW
Wartośćrozrachunku - KDPW
Wartość
rozrachunku
13,3 biliona pln
Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW - KDPW
Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW
2,3 biliona pln
Liczba zarządzanych kodów LEI - KDPW
Liczba zarządzanych
kodów LEI
32,2 tysiąca
Liczba raportów przyjętych do EMIR TR - KDPW
Liczba raportów
przyjętych do EMIR TR
1,2 miliarda

Zarząd

Rada Nadzorcza

Tomasz Matczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Szymanek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Grzegorz Kozłowski

Sławomir Panasiuk

Mariusz Sadłocha

delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

Kamila Sukiennik

Struktura kapitałowa

Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. są w równych częściach: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.

Skarb Państwa, posiadając 1/3 udziałów kapitałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz 51,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., sprawuje nad Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. kontrolę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia CSDR.

Kapitał zakładowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wynosi 21 milionów zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i jest podzielony na 21 000 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Akcje Spółki są wyłącznie imienne. Akcje KDPW S.A. mogą nabywać wyłącznie spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych, domy maklerskie, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz banki. Przeniesienie własności akcji KDPW S.A. wymaga pisemnego zezwolenia Rady Depozytu.

Struktura kapitałowa - KDPW
Zespół Doradczy i Komitet Użytkowników - KDPW

Zespół Doradczy i Komitet Użytkowników

Zespół Doradczy opiniuje sprawy dotyczące sprawozdań Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdań z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów.

Sąd Polubowny

Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z zakresem działalności Spółki, rozstrzyga Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W skład Sądu Polubownego wchodzi 10 sędziów, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Polubowny orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron ma prawo do wyznaczania jednego sędziego. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.

Sędziowie Sądu Polubownego przy KDPW i Regulamin
Prezes Sądu:
  • prof. dr hab. Marek Michalski
Wiceprezes Sądu:
  • Lech Skrzynecki
Sędziowie:
  • Jacek Cieplak
  • dr Paweł Gładysz
  • Norbert Jeziolowicz
  • Edyta Juszczyńska
  • Marcin Marczuk
  • Danuta Pajewska
  • Małgorzata Paszkiewicz
  • Marek Wodnicki