Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Obniżki opłat

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie.