Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania opłat w ramach usługi rejestrowania oraz utrzymywania kodów LEI określa szczegółowo § 29 Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne.

Poniżej podajemy skalkulowane w oparciu o zapisy Regulaminu, stawki opłat z tytułu nadania oraz odnowienia ważności kodu LEI dla płatności dokonywanych za 1 rok obowiązywania ważności kodu oraz dla płatności wieloletnich (za coroczne odnowienia ważności kodu LEI w okresach od 2 do 5 lat) *

Płatność Rodzaj opłaty Stawka netto** Waluta
za rok z tytułu nadania kodu LEI (ważność kodu przez 1 rok od dnia nadania) 264
(220+44)
PLN
za 2 lata z tytułu nadania kodu LEI
(ważność kodu przez 1 rok od dnia nadania) oraz jego odnowienia w kolejnym roku
488
(400+2*44)
PLN
za 3 lata z tytułu nadania kodu LEI
(ważność kodu przez 1 rok od dnia nadania) oraz jego odnowienia w dwóch kolejnych latach
702
(570+3*44)
PLN
za 4 lata z tytułu nadania kodu LEI
(ważność kodu przez 1 rok od dnia nadania) oraz jego odnowienia w trzech kolejnych latach
896
(720+4*44)
PLN
za 5 lat z tytułu nadania kodu LEI
(ważność kodu przez 1 rok od dnia nadania) oraz jego odnowienia w czterech kolejnych latach
1070
(850+5*44)
PLN
za rok z tytułu odnowienia kodu LEI na 1 rok 264
(220+44)
PLN
za 2 lata z tytułu odnowienia kodu LEI w dwóch kolejnych latach 488
(400+2*44)
PLN
za 3 lata z tytułu odnowienia kodu LEI w trzech kolejnych latach 702
(570+3*44)
PLN
za 4 lata z tytułu odnowienia kodu LEI w czterech kolejnych latach 896
(720+4*44)
PLN
za 5 lat z tytułu odnowienia kodu LEI w pięciu kolejnych latach 1070
(850+5*44)
PLN

* w skalkulowanych stawkach opłat uwzględniona została zarówno opłata z tytułu nadania/odnowienia kodu, jak i opłata z tytułu opłaty na rzecz GLEIF wg stawki tej opłaty obowiązującej w III kwartale 2024 r. wynoszącej 44 zł netto
Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty. W II kwartale 2024 r. opłata na rzecz GLEIF wynosiła 45 zł netto, a w III kwartale 44 zł netto.

** stawka podatku VAT wynosi 23% VAT

KDPW nie pobiera innych opłat niż wskazane powyżej, w tym w szczególności opłat za obsługę kodu LEI, transfer kodu oraz za otwarcie i utrzymywanie konta internetowego.

Obniżone stawki opłat dla agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu:

  • Opłata, z tytułu nadania kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów LEI, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 21 do 40; 10% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 41 i więcej.
  • Opłata, z tytułu odnowienia kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów LEI, w przypadku, gdy odnowionych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 21 do 40; 10%,w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 41 i więcej.
Warto wiedzieć:
  • opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI,
  • płatności można dokonać szybkim przelewem bankowym, wielowalutową usługą online "imoje" ING Banku Śląskiego SA, blikiem, kartą płatniczą VISA/MASTERCARD,
  • opłaty pobierane są w PLN, poprzez usługę „imoje” można dokonać płatności w innych walutach,
  • informację o danych do płatności (numer konta i kwota) Wnioskujący otrzymuje drogą mailową,
  • w aplikacji internetowej na koncie użytkownika udostępniana jest do pobrania w formacie PDF faktura pro-forma, a po otrzymaniu opłaty również faktura VAT.