Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego

Wysokość wpłat wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne wynosi dla każdego towarzystwa 0,3% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo, według stanu na ostatni dzień wyceny w poprzednim kwartale kalendarzowym. Wpłaty dokonywane są w formie pieniężnej. Powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą wpłaty na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony w Narodowym Banku Polskim. Ich wysokość ustalana jest kwartalnie. W przypadku dokonania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego, powszechne towarzystwa dokonują wpłat uzupełniających, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środków Funduszu. Wpłaty wniesione do Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku powszechnego towarzystwa emerytalnego.

Lokowanie środków Funduszu Gwarancyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych oraz gwarantowanych lub poręczanych przez: Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa, rządy lub banki centralne państw UE lub państw, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Krajowy Depozyt może dokonywać transferu środków Funduszu Gwarancyjnego na rachunki bankowe, w tym także na rachunki lokat terminowych, prowadzone w bankach krajowych, które posiadają fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 100 milionów euro. Rozporządzenie określa także limity udziału lokowanych środków w poszczególnych klasach instrumentów i w poszczególnych bankach.

Wypłaty z Funduszu Gwarancyjnego

Wypłata ze środków Funduszu Gwarancyjnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członków otwartych funduszy emerytalnych:
Na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez powszechne towarzystwo obowiązków w ramach zarządzania funduszem i jego reprezentacji, o ile szkoda nie nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego, w zakresie, w jakim za szkody te powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Wypłata w takim przypadku następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu:

  • ustalającego istnienie i wysokość odszkodowania należnego członkowi otwartego funduszu ze środków Funduszu Gwarancyjnego albo
  • nakazującego Krajowemu Depozytowi wypłatę odszkodowania na rzecz członka otwartego funduszu ze środków Funduszu Gwarancyjnego.

Wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia w Krajowym Depozycie odpisu ww orzeczenia. Na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez powszechne towarzystwo obowiązków w ramach zarządzania funduszem i jego reprezentacji, za które odpowiedzialność ponosi powszechne towarzystwo w zakresie, w jakim szkody te nie mogą być pokryte z masy upadłości tego towarzystwa. Wypłata w tym przypadku następuje na podstawie dokumentów złożonych przez członka otwartego funduszu w Krajowym Depozycie. Wykaz dokumentów wskazany jest w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego. Także w tym przypadku wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia w Krajowym Depozycie odpowiednich dokumentów przez członków.

Regulacje nie określają górnej granicy wypłat dokonywanych z Funduszu Gwarancyjnego na rzecz poszkodowanych członków otwartych funduszy emerytalnych.

Na wypłaty w pierwszej kolejności przeznaczane są środki tworzące zasób podstawowy. Jeśli środki zasobu podstawowego okażą się niewystarczające, wypłaty w zakresie przekraczającym wartość zasobu podstawowego, dokonywane są ze środków tworzących zasób rezerwowy. Jeżeli wysokość wypłat z Funduszu Gwarancyjnego przekracza wysokość środków zgromadzonych w Funduszu, wypłaty w części przekraczającej środki zgromadzone w Funduszu pokrywane są z wpłat uzupełniających, wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia towarzystwa przez Krajowy Depozyt.