Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKomunikat KDPW w sprawie przesunięcia terminu podpisania Umowy Ramowej

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zdecydował o przesunięciu terminu podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia Polski do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities (T2S). Decyzja Krajowego Depozytu została poparta m.in. przez przedstawicieli grupy roboczej T2S NUG_PL, reprezentującej uczestników KDPW, którzy od 2010 r. pracowali nad oceną możliwości przyłączenia polskiego rynku do systemu T2S.

 

Decyzja KDPW jest efektem przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz „Studium Wykonalności” (tzw. Feasibity Assessment) dostosowania systemów informatycznych KDPW do T2S. Bierze ona pod uwagę obecny oraz przyszły stan rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jego specyfikę oraz spodziewaną dynamikę rozwoju. .

 

Przy niewielkim zaangażowaniu polskich uczestników w działalności na rynkach zagranicznych oraz spodziewaną niewielką wartością rozrachunku instrumentów w euro do czasu wejścia Polski do strefy euro, ewentualne uczestnictwo w projekcie T2S spowodowałoby konieczność ponoszenia wyższych kosztów funkcjonowania polskiego rynku, przy nie zmienionym sposobie rozrachunku w PLN dla zagranicznych inwestorów do czasu wejścia Polski do strefy euro. ​

 

Projekt T2S jest ważny dla rozwoju handlu transgranicznego w Unii Europejskiej. Z tego względu Krajowy Depozyt będzie stopniowo przygotowywał się do uczestnictwa w TARGET2-Securities w zakresie harmonizacji rynku polskiego ze standardami europejskimi, niezależnie od terminu podpisania Umowy Ramowej. Podjęcie decyzji o współpracy z Eurosystemem (operator T2S) w zakresie uczestnictwa w projekcie T2S powinno nastąpić nie później niż na 2 lata przed wejściem Polski do strefy euro.


# # # # #

TARGET2-Securities (T2S) to projekt utworzenia paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji w papierach wartościowych. Powstaje z inicjatywy banków centralnych strefy euro we współpracy z centralnymi depozytami papierów wartościowych państw UE. Misją T2S jest usprawnienie i obniżenie kosztu rozrachunku transgranicznego, którego przedmiotem są transakcje dotyczące papierów wartościowych rozliczane zgodnie z zasadą DVP (delivery vs. payment) przeprowadzane w euro.


Grupa robocza T2S NUG_PL powołana została do życia w 2010 r. W pracach grupy, której przewodniczył KDPW, brali udział przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego: KNF, MF, NBP, ZBP, GPW, BondSpot, banków i domów maklerskich. Wraz z grupami z innych krajów grupa brała udział w wypracowaniu decyzji krajowych w zakresie zakresu uczestnictwa w projekcie T2S.

Ostatnia aktualizacja: 29-06-2012 Do góry