03 Czerwca 2022

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r. - KDPW

Zarząd KDPW S.A. informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r., polegającej na uzupełnieniu tego porządku o punkt: „Zmiana Statutu Spółki”. Zmiana ta została dokonana na wniosek akcjonariusza Spółki – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: