09 Czerwca 2021

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Zarząd KDPW S.A. informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r., polegającej na uzupełnieniu tego porządku o punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Zmiana ta została dokonana na wniosek akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 w zw. z art. 32814 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:Nadesłane przez Skarb Państwa projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej wraz z ich uzasadnieniami: