Misja Grupy
Kapitałowej KDPW

Oferowanie, w sposób efektywny, niezawodny i zapewniający bezpieczeństwo obrotu na rynku finansowym, usług w zakresie infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowej, raportowania transakcji oraz usług komplementarnych.

KDPW

Wizja Grupy
Kapitałowej KDPW

Dostarczanie uczestnikom rynku finansowego zintegrowanych usług w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla różnych klas aktywów, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

KDPW

Wyciąg ze Strategii Grupy Kapitałowej KDPW
na lata 2020-2024

Grupa kapitałowa KDPW (GK KDPW) tworzona jest przez spółki KDPW S.A. oraz KDPW_CCP S.A. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne, takie jak: rozliczenia transakcji dla rynku zorganizowanego, zarządzanie systemem zabezpieczania płynności rozliczeń, rozrachunek transakcji, prowadzenie depozytu papierów wartościowych, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz identyfikacja tożsamości akcjonariuszy.

GK KDPW oferuje również usługi komplementarne, pozostające w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy. Należą do nich: rozliczanie derywatów OTC, obsługa transakcji tri-party repo, rejestrowanie raportowanych transakcji na wszystkich klasach instrumentów pochodnych w Repozytorium Transakcji zgodnie z rozporządzeniem EMIR, rejestrowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w Repozytorium Transakcji zgodnie z rozporządzeniem SFTR, przekazywanie informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi do organu nadzoru zgodnie z rozporządzeniem MIFIR (usługa zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego - ARM), nadawanie kodów LEI oraz usługa eVoting dla obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Usługi podstawowe oraz komplementarne tworzą zintegrowaną ofertę usług w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla polskich, jak i zagranicznych uczestników rynku finansowego działających w Polsce.

Strategia GK KDPW na lata 2020-2024 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. w marcu 2020 r. Obejmuje ona cztery główne linie biznesowe, przedstawiając cele strategiczne dla każdej z nich w oparciu o znane i możliwe do przewidzenia uwarunkowania rynkowe w przyszłości.

Cele strategiczne dla czterech linii biznesowych GK KDPW na lata 2020-2024

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Główny cel strategiczny:

Dywersyfikacja działalności KDPW jako dostawcy usług oraz rozwiązań informatycznych wykorzystujących cyfryzację procesów w sferze post-transakcyjnej i obsługi emitentów.

Cele strategiczne:

Cel 1: Rozszerzenie zakresu operacji oraz zwiększenie wolumenu aktywów rejestrowanych w systemie depozytowym, stosownie do potencjału rozwoju polskiej gospodarki, oraz potrzeb kluczowych interesariuszy rynku finansowego;

Cel 2: Budowa pozycji KDPW jako spółki technologicznej poprzez tworzenie własnych rozwiązań, zapewniających rozwój GK KDPW oraz wchodzenie w nowe obszary biznesowe na rynku finansowym;

Cel 3: Zwiększenie zakresu usług transgranicznych dla zagranicznych podmiotów działających na rynku polskim oraz polskich podmiotów działających na rynkach zagranicznych.

Repozytorium transakcji

Główny cel strategiczny:

Wzrost udziału usług KDPW w rynku europejskim w zakresie raportowania transakcji oraz nadawania kodów LEI.

Cele strategiczne:

Cel 1: Zbudowanie komplementarnej oferty usług raportowania transakcji przy wykorzystaniu jednolitego sposobu dostępu uczestników do systemów informatycznych;

Cel 2: Wzmocnienie konkurencyjności usług raportowania transakcji oraz nadawania kodów LEI w Europie wspierające pozyskiwanie nowych segmentów klientów z rynków zagranicznych;

Cel 3: Rozwój kanałów dystrybucji usług w zakresie raportowania transakcji oraz nadawania kodów LEI.

KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Główny cel strategiczny:

Podniesienie konkurencyjności i komplementarności usług świadczonych przez KDPW_CCP, oraz utrzymanie ich wysokiej jakości w zakresie rozliczeń różnych klas aktywów.

Cele strategiczne:

Cel 1: Zwiększenie skali obecnie rozliczanych instrumentów finansowych oraz poszerzenie zakresu rozliczeń o nowe klasy aktywów;

Cel 2: Zwiększenie dostępności oraz konkurencyjności KDPW_CCP dla polskich i zagranicznych uczestników rozliczających;

Cel 3: Przygotowanie do świadczenia przez KDPW_CCP S.A. usług na europejskich rynkach zorganizowanych.

KDPW_CCP - obrót OTC

Główny cel strategiczny:

Zwiększenie skali działania KDPW_CCP w zakresie rozliczeń i obsługi rynku derywatów OTC, przy zapewnieniu mechanizmów efektywnego zarządzania ryzykiem, w celu ograniczania jego systemowego aspektu.

Cele strategiczne:

Cel 1: Wdrożenie przez KDPW_CCP systemu informatycznego, opracowanego w ramach GK KDPW, w zakresie rozliczania i obsługi transakcji na derywatach OTC;

Cel 2: Zwiększenie udziału KDPW_CCP w rozliczaniu transakcji na derywatach OTC oraz dywersyfikacja przychodów poprzez obsługę transakcji bilateralnych, zawieranych w PLN i EUR na rynku polskim;

Cel 3: Wzmocnienie znaczenia KDPW_CCP w zakresie oferowania usług rozliczeniowych w PLN i EUR dla zagranicznych podmiotów.

Wspólny cel strategiczny dla wszystkich 4 linii biznesowych GK KDPW

Cel 4: Wykorzystywanie i wzmacnianie synergii, oraz utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury informatycznej w ramach GK KDPW pod kątem zwiększenia efektywności działania poszczególnych linii biznesowych wobec wyzwań technologicznych, przy zachowaniu infrastrukturalnego charakteru instytucji.