Nadzór nad uczestnikami - KDPW

Nadzór nad uczestnikami

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowych w Polsce.

Jednym z istotnych zadań KDPW jest sprawowanie nadzoru nad poprawnością prowadzenia depozytu papierów wartościowych przez uczestników KDPW oraz kontrola spełniania przez nich warunków uczestnictwa, zgodnie z Regulaminem KDPW, który określa prawa oraz obowiązki uczestników systemu depozytowego, wyznacza obszar nadzoru nad poprawnością ich wypełniania, wskazuje również sposób sprawowania nadzoru oraz środki, jakie mogą być podjęte w przypadku stwierdzenia uchybień.

Prowadzenie depozytu papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt i uczestników, polega na określeniu w Regulaminie zasad ewidencji papierów wartościowych, odpowiednio przeniesionych na poziom regulacji wewnętrznych uczestników oraz na wyznaczeniu w regulacjach KDPW zakresu i sposobu wykonywania innych czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych.

Nadzór nad poprawnością prowadzenia depozytu przez Uczestników, w zakresie jego zgodności z Regulaminem oraz treścią uchwał Zarządu Krajowego Depozytu, a także – w granicach dotyczących prowadzenia tego depozytu – z przepisami prawa ogólnego, wykonywany jest poprzez analizę dokumentów, informacji i raportów dostarczanych przez uczestnika oraz w drodze inspekcji w siedzibie uczestnika.

KDPW sprawdza spełnianie wymogów uczestnictwa określonych dla funkcjonujących w systemie depozytowym uczestników oraz weryfikuje spełnianie tych wymogów przez podmioty ubiegające się o uzyskanie statusu uczestnika KDPW – na podstawie dokumentów złożonych do wniosku o zawarcie umowy uczestnictwa.

Dotyczy to kontroli spełniania następujących warunków:

  • materialno-technicznych przez uczestników bezpośrednich, zapewniających wymaganą łączność z systemem depozytowym KDPW oraz bezpieczną wymianę elektronicznych dokumentów przesyłanych do/ odbieranych z tego systemu,
  • materialno-technicznych przez uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, zapewniających bezpieczne i zgodne z przepisami prawa dokonywanie zapisów na tych rachunkach, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o wykonanych zapisach oraz odtwarzanie treści dokumentów, na podstawie których zapisy te są dokonywane,
  • zatrudnienia przez uczestników bezpośrednich do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych właściwej liczby osób, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych. Posiadanie tytułu „specjalisty ewidencji papierów wartościowych” traktowane jest jako potwierdzenie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych.