Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Proces obsługi walnego zgromadzenia regulują w przepisy § 141a - § 142c Regulaminu KDPW oraz § 185 - § 190c Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Prawo unijne:

3 września 2020 r. KDPW wdrożył zmiany związane z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II. Zakres projektu objął wszystkie istotne aspekty dostosowania KDPW do przepisów rozporządzenia wykonawczego 2018/1212 ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także do zmian prawa krajowego dotyczących spółek publicznych, będących implementacją przepisy art. 3a, 3b, 3c dyrektywy 2007/36/WE zmienionej dyrektywą (UE) 2017/828 (SRD II), a także do innych przepisów krajowego dotyczących identyfikacji akcjonariuszy, mających zastosowanie wobec spółek publicznych lub niepublicznych.

W związku z powyższym od 3 września 2020 r. zarówno nowy proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej, jak też procesy związane z obsługą walnych zgromadzeń (w tym z tworzeniem wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz informowaniem o innych zdarzeniach korporacyjnych dotyczących akcji, realizowane są, w relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, wyłącznie za pomocą komunikatów ISO 20022.

Od 3 września 2020 r. istotnie zmienił się również zakres funkcjonalny aplikacji internetowej dla emitentów akcji, służącej do obsługi walnych zgromadzeń. Aplikacja ta zapewnia m.in. przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnych zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.