Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Obecnie wymóg identyfikacji numerem identyfikacyjnym LEI wprowadzają następujące regulacje:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
  Do posiadania kodu LEI zobowiązani są od 01.07.2019 r. emitenci niepublicznych dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych po 1 lipca 2019 r., obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych; od 01.01.2020 r. - emitenci, którzy wyemitowali instrumenty dłużne przed 1 lipca 2019 r.
 • EMIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
  Do posiadania kodu LEI od 12.02.2014 r. zobowiązani są przedsiębiorcy finansowi i niefinansowi – m.in. przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC (rynek pozagiełdowy).
 • REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

 • MiFID II / MiFIR - Rozporządzenie (EU) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniającym Rozporządzenie (EU) 600/2014 obowiązek zgłaszania transakcji wynikający z Art. 26.
  Do posiadania kodu LEI od 03.01.2018 r. zobowiązane są podmioty prawne zawierające transakcje na rynkach regulowanych.
 • CSDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, Dz. Urz. UE L 257 z 28.8.2014, s. 1, z późn. zm.
  Do posiadania kodu LEI zobowiązani są uczestnicy Krajowego Depozytu: instytucje finansowe – emitenci, banki, brokerzy, pośrednicy finansowi; fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne; podmioty niefinansowe - spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • CSDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, Dz. Urz. UE L 257 z 28.8.2014, s. 1, z późn. zm.
  Do posiadania kodu LEI zobowiązani są uczestnicy Krajowego Depozytu: instytucje finansowe – emitenci, banki, brokerzy, pośrednicy finansowi; fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne; podmioty niefinansowe - spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • SFTR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
  Do posiadania kodu LEI zobowiązane są od 11.04.2020 r. firmy inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe; od 11.07.2021 r. - CSD i CCP; od 11.10.2020 r. - zakłady ubezpieczeń /reasekuracji, fundusze emerytalne, UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe), AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne); od 11.01.2021 r. - instytucje niefinansowe.