Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt rejestruje papiery wartościowe na:

1) kontach depozytowych, które nie pozwalają na identyfikację posiadacza rachunku, na którym te papiery zostały zapisane;

2) rachunkach papierów wartościowych oraz

3) rachunkach zbiorczych.

Konta depozytowe, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze są prowadzone przez Krajowy Depozyt wyłącznie na rzecz instytucji finansowych będących uczestnikami KDPW, wskazanych w art. 51 ust. 2 - 4 w/w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w§ 18 ust. 1 pkt 1-7 Regulaminu KDPW.

Zasady prowadzenia przez KDPW kont papierów wartościowych określają: