Obowiązki informacyjne uczestników - KDPW

Obowiązki informacyjne uczestników

Obowiązki informacyjne uczestników

Uczestnicy systemu rekompensat zgodnie z Regulaminem funkcjonowania systemu rekompensat zobowiązani są do przekazywania do Krajowego Depozytu poniższych danych:

1 Nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego informację o:

  • wysokości obowiązkowej wpłaty rocznej oraz wysokości rat za pierwszy i drugi kwartał kalendarzowy,
  • średniej wartości aktywów za okres 12 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem podziału na średni stan środków pieniężnych inwestorów oraz średnią wartość instrumentów finansowych inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych.

2 Nie później niż do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego informację o:

  • zaktualizowanej wysokości obowiązkowej wpłaty rocznej oraz wysokości rat za trzeci i czwarty kwartał kalendarzowy,
  • średniej wartości aktywów za okres drugiego półrocza poprzedniego roku kalendarzowego oraz pierwszego półrocza bieżącego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem podziału na średni stan środków pieniężnych inwestorów oraz średnią wartość instrumentów finansowych inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych.

3 Do dnia 10 grudnia każdego roku kalendarzowego informację o:

  • średniej wartości aktywów za okres ostatnich 11 miesięcy kalendarzowych, w podziale na środki pieniężne inwestorów oraz instrumenty finansowe inwestorów lub rejestrowane na rachunkach zbiorczych,
  • liczbie inwestorów objętych ochroną systemu rekompensat, będących klientami uczestnika systemu rekompensat, według stanu na dzień 30 listopada tego roku.

Powyższe dane mogą być przekazywane w postaci elektronicznej na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat, uznających skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej poprzez komunikat cpss.dcl.001.01.

Przesłane przez uczestników komunikaty poddawane są systemowej kontroli formalnej i merytorycznej, po której uczestnicy otrzymują odpowiedni komunikat zwrotny cpss.sts.001.01 informujący o statusie deklaracji. W polu „StatusCode” pojawi się kod:

  • „ACCP” – deklaracja zaakceptowana,
  • „REJT” – deklaracja odrzucona,
  • „PNDG” – deklaracja oczekująca na akceptację/odrzucenie.

W przypadku statusu „REJT” w komunikacie będzie zawarta informacja o przyczynie odrzucenia komunikatu.