Obsługa podatkowa - KDPW

Obsługa podatkowa

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. w związku ze zmianami w ustawach PIT i CIT KDPW nie będzie umożliwiał korzystania u źródła z ulg i zwolnień od podatków pobieranych z tytułu świadczeń wypłacanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez KDPW. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wypłat świadczeń z hipotecznych listów zastawnych, obligacji skarbowych oraz obligacji spełniających wymóg tzw. obligacji kwalifikowanych rejestrowanych na rachunkach zbiorczych pod warunkiem ujawnienia posiadacza papierów wartościowych. Dla ww. papierów wartościowych nie będzie pobierany podatek dochodowy.

U100 - Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych.

Upoważnienie składane jednorazowo, ważne do czasu poinformowania KDPW o jego odwołaniu. Poniższy dokument podatkowy wymaga uwierzytelnienia przez notariusza i powinien być potwierdzony apostillą lub legalizowany, jeśli jest to wymagane.

Dodatkowo należy złożyć certyfikat rezydencji beneficjenta, który powinien być ważny na dzień ustalenia prawa do wypłaty świadczenia.