Obsługa Walnych Zgromadzeń - KDPW

Obsługa Walnych Zgromadzeń

Krajowy Depozyt uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy, którzy zadeklarowali swój udział w walnym zgromadzeniu spółki, której akcje są zarejestrowane w systemie depozytowym.

Wymiana informacji dotyczących udostępnienia wykazu akcjonariuszy pomiędzy emitentem, a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Walne Zgromadzenia.

Niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia emitent rejestruje w aplikacji internetowej zdarzenie korporacyjne, wskazując dane dotyczące zwołanego walnego zgromadzenia. Informacje te są niezwłocznie przekazywane do uczestników bezpośrednich. Wymiana informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne. Uczestnicy bezpośredni przesyłają do systemu depozytowego komunikaty z danymi osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi za pośrednictwem aplikacji internetowej zbiorczy wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

W ramach obsługi walnych zgromadzeń, Krajowy Depozyt udostępnia również emitentom dedykowany system informatyczny umożliwiający obsługę uczestnictwa i głosowania na walnych zgromadzeniach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (tzw. eVoting). Jest to usługa opcjonalna, komplementarna w stosunku do obsługi sporządzania wykazów akcjonariuszy na walne zgromadzenia.