Operacje na papierach wartościowych - KDPW

Operacje na papierach wartościowych

Krajowy Depozyt realizuje operacje na papierach wartościowych na podstawie wniosku złożonego przez emitenta, do którego dołączone są dokumenty stanowiące podstawę prawną operacji oraz list księgowy wskazujący szczegóły realizowanej operacji.

Wymiana informacji pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez dokumenty w formie tradycyjnej/elektronicznej.

Przeprowadzane operacje na papierach wartościowych dotyczą:

 • wymiany papierów wartościowych
 • asymilacji papierów wartościowych
 • konwersji papierów wartościowych
 • umorzenia papierów wartościowych
 • zamiany papierów wartościowych

Wymiana papierów wartościowych polega na zmianie liczby papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych z jednoczesną zmianą wartości nominalnej papieru wartościowego, zgodnie ze wskazanym przez emitenta parytetem wymiany. W dniu wymiany następuje wyrejestrowanie papierów o dotychczasowej wartości nominalnej i zarejestrowanie papierów wartościowych po wymianie. Asymilacja papierów wartościowych polega na oznaczeniu wspólnym kodem ISIN papierów wartościowych, które były dotychczas zarejestrowane w depozycie pod odrębnymi kodami. Asymilacja jest możliwa pod warunkiem posiadania przez asymilowane papiery wartościowe cech zamienności, tj. zrównania w prawach wszystkich papierów oznaczonych danym kodem. W dniu asymilacji następuje wyrejestrowanie papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN (papiery przejmowane) i zarejestrowanie w ich miejsce papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN właściwym dla papierów przejmujących. Konwersja papierów wartościowych polega na wydaniu właścicielom określonych papierów wartościowych innych papierów wartościowych. W szczególności jest ona związana z wyrejestrowaniem papierów wartościowych imiennych i zarejestrowaniu w ich miejsce papierów wartościowych na okaziciela, lub odwrotnie.

Umorzenie papierów wartościowych polega na wyrejestrowaniu określonej przez emitenta liczby papierów wartościowych ze wskazanego konta (lub kont) uczestnika bezpośredniego. Uczestnicy bezpośredni, z kont których ma nastąpić umorzenie papierów wartościowych są zobowiązani do oznaczenia papierów wartościowych podlegających tej operacji (oznaczenie odrębnym statusem aktywów). Zamiana papierów wartościowych, polega na przydzieleniu określonej liczby papierów wartościowych w zamian za inne papiery wartościowe. Operacja może dotyczyć papierów wartościowych tego samego emitenta – np. przy zamianie obligacji na akcje albo papierów wartościowych różnych emitentów – przy łączeniu lub dzieleniu spółek. Co do zasady przy rejestrowaniu przydzielonych papierów wartościowych następuje wyrejestrowanie zamienianych papierów.

Etapy obsługi wskazanych powyżej operacji na papierach wartościowych:

 • Złożenie przez emitenta wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
 • Weryfikacja dokumentów
 • Podjęcie przez Krajowy Depozyt decyzji dotyczącej realizowanej operacji
 • Rejestracja operacji w systemie depozytowym
 • Przekazanie uczestnikom bezpośrednim informacji dotyczącej danej operacji
 • Realizacja operacji w systemie depozytowym