Organizacja systemu rekompensat - KDPW

Organizacja systemu rekompensat

Organizację systemu rekompensat tworzą:

  • administrator systemu, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • uczestnicy systemu rekompensat - instytucje inwestycyjne zobowiązane do uczestnictwa w systemie rekompensat i wnoszenia do systemu obowiązkowych wpłat tworzących środki systemu,
  • środki systemu, pochodzące z wpłat uczestników, stanowiące współwłasność łączną uczestników i niepodlegające egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika systemu,
  • zarządzający firmą inwestycyjną lub masą upadłościową, masą sanacyjną, zobowiązany do ustalenia stanu wierzytelności inwestora na dzień zaistnienia jednego ze zdarzeń dających podstawę do wypłaty rekompensaty i sporządzenia listy uprawnionych, syndyk, zarządca sądowy lub inna osoba prowadząca zarząd instytucji inwestycyjnej,
  • organ nadzorczy, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Schemat i funkcje pełnione przez poszczególne podmioty w systemie rekompensat: