Otoczenie testowe systemu kdpw_stream

Architektura otoczenia testowego systemu kdpw_stream

Na poniższym schemacie przedstawiono ogólną koncepcję otoczenia produkcyjnego oraz otoczenia testowego systemu kdpw_stream, umożliwiającą Uczestnikom KDPW prowadzenie testów o różnym charakterze, niezależnie od bieżącej działalności operacyjnej.

Środowisko TST A
Głównym środowiskiem otoczenia testowego jest środowisko TST A, będące odzwierciedleniem obowiązującej wersji systemu kdpw_stream, eksploatowanej w otoczeniu produkcyjnym. Środowisko to jest udostępnione Uczestnikom, deweloperom i innym instytucjom rynku kapitałowego, w celu prowadzenia testów zgodności własnego oprogramowania z oprogramowaniem udostępnionym operacyjnie przez KDPW.
Dostęp do środowiska TST A jest bezpłatny w dni robocze i realizowany na żądanie Uczestnika.

Środowisko TST B
Środowisko TST B jest dodatkowym środowiskiem, w którym testy prowadzone są czasowo, z inicjatywy KDPW, o czym Uczestnicy są informowani z wyprzedzeniem. Środowisko to będzie uruchamiane w celu przetestowania nowych funkcjonalności lub nowych wersji funkcjonalności już eksploatowanych.

Komunikacja środowiska testowego Uczestnika z otoczeniem testowym systemu kdpw_stream jest realizowana za pomocą dedykowanych, testowych kanałów komunikacyjnych, niezależnych dla poszczególnych środowisk testowych TST A i TST B, zabezpieczonych testowymi certyfikatami bezpieczeństwa, wydanymi przez Głównego Poręczyciela KDPW na etapie zawierania Porozumienia SWI.

Organizacja otoczenia testowego systemu IT Uczestnika, współpracującego z otoczeniem testowym kdpw_stream jest zależna od wymogów Uczestnika; KDPW rekomenduje budowę co najmniej jednego środowiska testowego, współpracującego z testowym otoczeniem systemu kdpw_stream.

Separacja poszczególnych środowisk testowych TST A i TST B w kanale komunikacyjnym ESDK na poziomie kolejek i kanałów MQ umożliwia niezależny, elastyczny, równoczesny dostęp do preferowanego w danym czasie obszaru testowego. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala uniknąć potrzeby wykonywania jakichkolwiek przełączeń środowisk testowych po stronie KDPW jak i po stronie Uczestnika. Uczestnik jest zobligowany do wysłania dyspozycji włączenia dostępu do środowisk testowych w określonych ramach czasowych. W przypadku gdy Uczestnik nie zgłosił pisemnie deklaracji dot. środowisk testowych, każdy odebrany przez system SWI komunikat będzie skutkował przesłaniem do Uczestnika dodatkowego komunikatu esdk.rjc.001.01 informującego o odmowie dostępu do danego środowiska testowego systemu kdpw_stream.

Zasady korzystania ze środowisk testowych
 • Środowisko testowe TST A otoczenia testowego systemu kdpw_stream jest dostępne dla Uczestników w godzinach 08.30 do 18.00 w dni powszednie. Korzystanie z otoczenia testowego TST A w dni inne wymaga indywidualnych ustaleń z KDPW.
 • Środowiska testowe otoczenia testowego systemu kdpw_stream są dostępne dla Uczestników, posiadających zawarte z KDPW Porozumienia SWI.
 • Standardowo dostęp do środowiska testowego TST A systemu kdpw_stream jest zamknięty. Zamiar korzystania ze środowiska należy zgłaszać w postaci „Wniosku o udostępnienie środowiska testowego” przesłanego do KDPW S.A. za pomocą: poczty elektronicznej (scan wniosku) na adres e-mail:di_serwis@kdpw.pl, nie później niz na trzy dni robocze przed wskazanym terminem. W przypadku nagłej, niezaplanowanej potrzeby dostępu do środowiska testowego należy kontaktować się bezpośrednio z Operatorem systemu.
 • Wszelkie uzgodnienia w zakresie dostępności środowisk testowych należy konsultować z Operatorem systemu, tel. 022 537 94 15 (e-mail: di_serwis@kdpw.pl)
 • Prowadzenie testów komunikacyjnych, jedynie z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej ESDI/WEB, ESDK jest nielimitowane i bezpłatne. W przypadku kanałów komunikacji elektronicznej ESDI/WEB i ESDK niezbędne jest posiadanie testowych certyfikatów bezpieczeństwa, wydawanych przez Głównego Poręczyciela KDPW na etapie zawierania odpowiednich umów.
 • Środowisko TST B będzie uruchamiane przez KDPW są zależnie od planowanych przez KDPW, GPW, BondSpot lub NBP testów nowych funkcjonalności lub zmian w istniejących, o czym Uczestnicy będą informowani na bieżąco. Korzystanie z tego środowiska będzie bezpłatne. Terminy planowanych testów dostępne są na stronie internetowej KDPW.
 • Parametry konfiguracyjne komunikacyjnego środowiska testowego (SWI TST) przekazywane są upoważnionemu pracownikowi Uczestnika, firmy developerskiej lub innej instytucji runku kapitałowego przez Głównego Poręczyciela w procesie wydawania certyfikatów bezpieczeństwa. Aktualne informacje techniczne, niezbędne w celu korzystania z otoczenia testowego systemu kdpw_stream dostępne są na stronie internetowej KDPW.
 • W przypadku zamiaru przeprowadzenia testów wydajnościowych w otoczeniu testowym, szczegóły planowanego testu należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Systemów Informatycznych KDPW. Otoczenie testowe zorganizowane jest na wydzielonej platformie systemowej, której parametry wydajnościowe nie są tożsame z parametrami platformy systemowej otoczenia produkcyjnego.

Zasady zasilania danymi środowiska testowego TST A
 • Kopiowanie baz danych ze środowiska produkcyjnego (PRD) do środowiska testowego TST A będzie następowało raz w miesiącu – wg stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca.
  • Bazy instrumentów finansowych: kopiowane będą instrumenty produkcyjne, bez zmian pozostawiane będą instrumenty występujące jedynie w środowisku testowym;
  • salda: dla instrumentów produkcyjnych kopiowane będą wszystkie salda produkcyjne. Przy papierach testowych automatycznie będą tworzone salda (po 10 000 szt) wszystkim Uczestnikom (zarówno Uczestnikom produkcyjnym jak i testowym) w testowej bazie danych i odpowiadająca ich sumie wielkość emisji na koncie emisyjnym.
  • Bazy Uczestników: kopiowane będą na zasadach kopiowania bazy instrumentów finansowych. Uczestnicy testowi po operacji kopiowania będą posiadali salda wyłącznie w testowych instrumentach finansowych, z wyłączeniem instrumentów pochodnych.
 • Wszystkie instrukcje rozliczeniowe nierozliczone do dnia kopiowania baz danych będą wyczyszczone ze środowiska testowego.
Organizacja dnia rozliczeniowego w środowisku TST A

Harmonogram dnia rozliczeniowego w zakresie rozliczeń i rozrachunków rynku kasowego
Nr sesji rozrachunkowej Godz. rozpoczęcia sesji rozrachunkowych Typy rozliczanych operacji

R

9.00

Poranna sesja techniczna

1

12.00

Sesja regularna – wszystkie operacje

2

14.00

Sesja regularna – wszystkie operacje

3

16.00

Sesja regularna – wszystkie operacje

W

16.15

Wieczorna sesja techniczna

 • Rozliczenia i rozrachunki w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (RTGS) są prowadzone w godzinach od 9.00 do 16.00.
 • Zakres merytoryczny wykonywanych w środowisku testowym operacji odpowiada zakresowi określonemu w Załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
 • Rozrachunek transakcji następuje przy założeniu pełnego pokrycia w środkach pieniężnych – nie przewiduje się w ramach standardowych testów wykorzystywania połączenia z bankiem rozliczeniowym.
Harmonogram dnia rozliczeniowego w zakresie rynku terminowego:
Nr sesji rozrachunkowej Godz. rozpoczęcia sesji rozrachunkowych Typy rozliczanych operacji

P

10.00

Poranna sesja techniczna

N1

17.15

Sesja regularna – wszystkie operacje


Fundusz rozliczeniowy:
 • Prognozy płatności – 17:45
 • Regulacja płatności – 13:00

Organizacja testów dot. miesięcznej sprawozdawczości z obligacji Skarbu Państwa
W celu przeprowadzenia testów dotyczących miesięcznej sprawozdawczości z obligacji Skarbu Państwa (w zakresie obsługi komunikatów semt.tr1 i semt.tr2), należy odpowiednio wcześniej, przed przystąpieniem do testów, uzgodnić z Działem Nadzoru testowany okres (przyjęty jako sprawozdawczy), ponieważ środowisko testowe będzie przygotowane do obsługi okresów krótszych niż miesiąc. Przyjęte rozwiązanie da możliwość testowania tej funkcjonalności w ciągu jednego miesiąca nawet parokrotnie, jedynie pod warunkiem nie obejmowania dni spoza danego miesiąca sprawozdawczego.

Organizacja testów w zakresie operacji na papierach wartościowych oraz realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Wykonanie ww. testów następuje na podstawie „Formularza zgłoszeniowego testów ONP” , który powinien zostać przesłany najpóźniej w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca w zakresie testów, które mają zostać przeprowadzone w tym miesiącu i dostarczony na skrzynkę di_serwis@kdpw.pl W przypadku przesłania formularza po tym terminie – testy będą realizowane w miesiącu następnym.